Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2019

100%

Thực hiện Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về việc tiếp công dân;

Căn cứ lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2019;

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện  năm 2019 như sau:

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông:      Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch

15/01 ( thứ ba )

2

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

25/01 ( thứ sáu)

3

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

15/02 ( thứ sáu)

4

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

27/02 ( thứ tư)

5

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

15/3 ( thứ sáu)

6

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

29/3 ( thứ sáu )

7

Ông:      Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch

15/4 ( thứ hai )

8

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

26/4 ( thứ sáu )

9

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

15/5 ( thứ tư )

10

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

31/5 ( thứ sáu )

11

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

17/6 ( thứ hai )

12

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

28/6 ( thứ sáu )

13

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

15/7 ( thứ hai )

14

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

26/7 ( thứ sáu )

15

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

15/8 ( thứ năm )

16

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

30/8 ( thứ sáu )

17

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

16/9 ( thứ hai )

18

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

27/9 ( thứ sáu )

19

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

15/10 ( thứ sáu )

20

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

25/10 ( thứ sáu )

21

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

15/11 ( thứ sáu )

22

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

29/11 ( thứ sáu)

23

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

16/12 ( thứ sáu )

24

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

27/12 ( thứ sáu )

 

 

Trong quá trình tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện liên quan đến phòng, ban, đơn vị nào thì mời lãnh đạo phòng, ban, đơn vị đó tham gia tiếp./.

 

 Nơi nhận:                                                                                                                          CHỦ TỊCH

 - TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh( B/c );                                      

 - Ban Kiểm tra Tỉnh ủy (B/c );

 - Ban Nội chính Tỉnh ủy ( B/c );                                                                                   Nguyễn Văn Tuấn

 - Ban tiếp công dân tỉnh (B/c );

 - Thanh tra tỉnh ( B/c );

 - TTHU,HĐND, UBND huyện;

 - MTTQ, các đoàn thể nhân dân cấp huyện;

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;

 - Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện;                            

 - Các xã, thị trấn;

 - Lưu: VT, TD.