Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểuHội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2019

TỔ SỐ 2

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2019của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/01/2019

(Thứ 3)

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

2

 

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/02/2019

(Thứ 6)

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

3

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/3/2019

(Thứ 6)

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

4

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/4/2019

(Thứ 2)

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

 

5

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/5/2019

(Thứ 4)

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

 Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

6

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

 

Ngày 17/6/2019

(Thứ 2)

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

7

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/7/2019

(Thứ 2)

 

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

8

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/8/2019

(Thứ 5)

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

9

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 16/9/2019

(Thứ 2)

 

 

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

10

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/10/2019

(Thứ 3)

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

11

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 15/11/2019

(Thứ 6)

 

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

 

 

12

Ông: Vũ Ngọc Sơn

 

Phòng tiếp công dân xã Hà Tiến

 

 

Ngày 16/12/2019

(Thứ 2)

Bà: Tạ Thị Làn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Yên

Ông: VũĐình Quyết

Phòng tiếp công dân xã

Hà Tân

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG