Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểuHội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2019

TỔ SỐ 4

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2019của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

Ngày 15/01/2019

(Thứ 3)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

2

 

Bà: Phạm Thị Minh

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 15/02/2019

(Thứ 6)

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Đỗ QuốcĐào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

3

Bà:  Nguyễn Thị NhàiÔng: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 15/3/2019

(Thứ 6)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

 

4

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

 

Ngày 15/4/2019

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Văn Long

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

 

5

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 15/5/2019

(Thứ 4)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Đỗ Quốc Đào

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

6

Bà: Phạm Thị Minh

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

Ngày 17/6/2019

(Thứ 2)

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Đỗ QuốcĐào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

7

Bà:  Nguyễn Thị NhàiÔng: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

Ngày 15/7/2019

(Thứ 2)

 

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

8

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

 

Ngày 15/8/2019

(Thứ 5)

Ông: Nguyễn Văn Long

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

9

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

Ngày 16/9/2019

(Thứ 2)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Đỗ Quốc Đào

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

10

Bà: Phạm Thị Minh

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 15/10/2019

(Thứ 3)

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Đỗ QuốcĐào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thịtrấn Hà Trung

 

 

11

Bà:  Nguyễn Thị NhàiÔng: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

Ngày 15/11/2019

(Thứ 6)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

12

 

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 16/12/2019

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Văn Long

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà:  Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG