Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểuHội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2019

TỔ SỐ 5

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2019của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 16/01/2019

(Thứ 4)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

2

 

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

 

Ngày 18/02/2019

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

3

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

Ngày 18/3/2019

(Thứ 2)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

4

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

 

Ngày 16/4/2019

(Thứ 3)

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

5

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

Ngày 16/5/2019

(Thứ5)

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

6

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 18/6/2019

(Thứ3)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

7

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

Ngày 16/7/2019

(Thứ 3)

 

Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

8

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 16/8/2019

(Thứ 6)

 

 

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

9

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

Ngày 17/9/2019

(Thứ 3)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

10

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

Ngày 16/10/2019

(Thứ 4)

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

11

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 18/11/2019

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

12

 

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

Ngày 17/12/2019

(Thứ3)

 

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG