Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểuHội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2019

TỔ SỐ 6

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2019của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

 

 

1

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày 16/01/2019

(Thứ 4)

 

 

 

 

 

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

2

 

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày 18/02/2019

(Thứ 2)

 

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

3

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 18/3/2019

(Thứ 2)

 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

4

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

Ngày 16/4/2019

(Thứ 3)

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

5

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 16/5/2019

(Thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

6

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 18/6/2019

(Thứ 3)

 

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Bà: : Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

7

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 16/7/2019

(Thứ 3)

 

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

8

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

Ngày 16/8/2019

(Thứ 6)

 

 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

9

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 17/9/2019

(Thứ 3)

 

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

10

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày 16/10/2019

(Thứ 4)

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

11

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày 18/11/2019

(Thứ 2)

 

 

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

12

 

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 17/12/2019

(Thứ3)

 

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG