Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

    Chi cục Thống kê huyện Hà Trung    
Địa chỉ: Tiểu khu 6- Thị trấn Hà Trung 
Mail: Hatrung@.gso.gov.vn

       I. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Thống kê Hà Trung:

      1. Vị trí và chức năng

                Chi cục Thống kê huyện Hà Trung là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê Thanh Hoá, giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trong phạm vi huyện; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

      2. Nhiệm vụ và quyền hạn

   1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.
   3. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã, thị trấn thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện cung cấp.
   4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.
   5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá.
   6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
   7. Phổ biển, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
   8. Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
   9. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí.
   10. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.
   11. Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
   12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.
   13. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.
   14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá giao./.

     II. DANH SÁCH CÁN BỘ:
    1. Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê​ :

  Đồng chí: 

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: 

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị:

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay:

Chức vụ: Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hà Trung

Điện thoại:

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật. và của Cục Trưởng cục Thống kê Thanh Hoá

°