Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
1702 người đang online

100%

Phòng Văn hoá và Thông tin  
 Địa chỉ: Đường Hòa Bình , tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
 Email: phongvh.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

      Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a.Vị trí và chức năng:

        Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  Huyện Hà Trung, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Báo chí; xuất bản; Bưu chính và chuyển phát; Viễn thông và internet; Công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh, truyền hình trên địa bàn đảm bảo sự thống nhất quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

       Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

        Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc huyện Hà Trung;

b.Nhiệm vụ và quyền hạn:

       Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn và hàng năm; các đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo và ban hành các các văn bản quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch; Gia đình; Thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

         Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

        Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; Bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; Bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; Quy trình quản lý, đầu tư và khai thác hạ tầng, các hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Internet, các hoạt động báo chí, xuất bản, chuyển phát, phát thanh trên địa bàn Thành phố.

        Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng; các cơ sở, đại lý cung cấp các dịch vụ: Bưu chính - chuyển phát, Viễn thông - internet - tần số vô tuyến điện, báo chí - xuất bản thuộc chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện.

       Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật; Thẩm định, đăng ký, cấp hoặc thu hồi các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Internet, các hoạt động báo chí, xuất bản, chuyển phát, phát thanh theo quy định của pháp luật.

        Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Thông tin và Truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

         Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện, thẩm định khối lượng, thiết kế kỹ thuật các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

       Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn, quản lý các đại lý bưu chính, Bưu cục, cơ sở xuất bản, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

        Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, hạ tầng viễn thông, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

        Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện ; Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; Du lịch; Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

        Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

1.1. Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

 

Đồng chí: Phan Thị Lan

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán: Thanh chương - Nghệ an

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Hà Lai - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

Điện thoại:

       Phụ trách, quản lý chung; Là chủ tài khoản; Quản lý, trực tiếp chỉ đạo về: tổ chức - bộ máy, tài chính, công tác thi đua khen thưởng và hệ thống các văn bản đi và đến của phòng;

      Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của phòng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND trong lĩnh vực Văn hóa và thông tin. Văn bản, báo cáo có tính đối ngoại Trưởng phòng ký ban hành;

       Là người trực tiếp duy nhất hoặc uỷ quyền cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của phòng cho lãnh đạo thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí..

     Trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của phòng. Ngoài việc phân công thường xuyên, phân công các chuyên viên phụ trách chương trình, đề án theo từng thời gian công việc cụ thể khác theo chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của Huyện ủy, UBND huyện và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

       Xây dựng chư­ơng trình, kế hoạch năm, đề án, kế hoạch 5 năm, và các nhiệm vụ khác khi UBND huyện, Sở VH, TT&DL, Sở TTTT yêu cầu

1.2. Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

 

 

Đồng chí:  Đồng chí Ngô Minh Cảnh

Ngày, tháng, năm sinh: 25 / 12/ 1974

Quê quán: Lĩnh Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Xã Yến Sơn -  Hà Trung, Thanh Hoá.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

Điện thoại:

   III. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm

Hình thức

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2005

Bằng khen

Số 84/QĐ-BVHTT, ngày 13/01/2006 của Bộ Văn hóa và thông tin

2006

Co thi đua

Số 5827/QĐ-BVHTT, ngày 29/12/2006 của bộ Văn hóa thông tin.

2008

Bang khen

So 1155/QĐ/TTg, ngày 27/8/2008 vi đã có thành tích xuất sắc trong cong tác từ năm 2005-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc

2009

Cờ TĐXS

Số 131/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2010 của Bộ Văn hóa, TT&DL

2010

 

01 gia đình tiêu biểu dự HN gia đình tiêu biểu toàn quốc

2012

Bằng khen

Số 5129/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

2012

Giấy khen

Số 72/QĐ-SVHTTDL ngày 02/3/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2009

Cờ TĐXS

Số 131/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2010 của Bộ Văn hóa, TT&DL

2010

 

01 gia đình tiêu biểu dự HN gia đình tiêu biểu toàn quốc

 

 

 

°