Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Tập trung đẩy mạnh để thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trong chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện.

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
100%

Với mục đích cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đề ra về “ Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo quyết định 749, ngày 03/6/2020 của Thủ tưởng Chính Phủ và Nghị quyết 06 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện.

Theo đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai tròn của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội sự vào cuộc của nhân dân trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chình quyền, người dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức hành động trong việc thực hiện chuyển đổi số  đến năm 2030; Cấp ủy từ huyện đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo đối với thực hiện việc chuyển đổi số, Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; Hoàn thiện cơ chế chính sách thức đẩy quá trình chuyển đổi số; Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

 Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đấy phát triển kinh tế ố, xã hội số, xây dựng đô thị thông minh, trong đó tập trung hoàn thiện mạng truyền số liệu chuyên dùng tới 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo trang thiết bị phục vụ hợp trực tuyến của các cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã, phấn đấu đến năm 2025 về chính quyền số 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của Tỉnh và các cơ sở dữ liệu Quốc gia; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh và trên các phương tiện truy cấp; có 90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. 100% người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất.

Tập trung đẩy mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của huyện, phấn đấu đến 2025 kinh tế số chiếm 20% trở lên trong GRDP của huyện, năng xuất lao động tăng bình quân hành năm 9,6% trở lên; Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế. Đồng thười hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động có điều kiện chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số.

Phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sủ dụng các dịch vụ công trực tuyển, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh…triển khai phát triển hệ thống Wifi miến phí tại các khu, điểm du lịch, bệnh viện, công sở, trường học để phục vụ phát triển xã hội số của huyện, phấn đấu đến 2025 có 100% các xã, thị trấn hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tình Thanh Hóa; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử từ 75% trở lên. Đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện huyển đổi số, tạo điều kiện để người dâm và doanh nghiệp yên tâm cung cấp hạ tầng và nề tảng số thực hiện các giải phpas trong công tác bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, doanh nghiệp, tạo niềm tin của người dân tham gia các hoạt động trên môi trường mạng từ đó thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số…

Chuyển đổi số cần thực hiện ở 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. huyện sẽ huy động tối đa nguồn lực cho chuyển đổi số tổng thể và toàn diện. Trong đó, đặc biệt ưu tiên xây dựng hệ thống chính quyền số để nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tham nhũng. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình. Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng.

<

Tin mới nhất

UBND huyện Hà Trung triển khai tập huấn nghiệp vụ về công tác chuyển đổi số trên địa huyện năm 2022.(04/08/2022 12:20 CH)

Thành lập BCĐ Chuyển đổi số cấp xã và Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện.(19/04/2022 5:39 CH)

Hiệu quả bước đầu từ thí điểm chuyển đổi số tại xã Hà Sơn(19/04/2022 5:36 CH)

Tập trung đẩy mạnh để thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trong chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến...(19/04/2022 5:35 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện(18/04/2022 4:31 CH)

Tầm quan trọng của chuyển đổi số hiện nay đối với Doanh nghiệp.(18/04/2022 4:29 CH)

Đẩy mạnh chuyển đối số và phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Hà Trung.(18/04/2022 4:27 CH)

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?(18/04/2022 10:47 SA)

°