Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1766 người đã bình chọn
1758 người đang online

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
100%

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện, ngày 24/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tại đơn vị, địa phương với nội dung, hình thức phù hợp.

Trong đó tập trung đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án: “ Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc; Gắn hưởng ứng ngày Pháp luật với đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện….

Chủ đề ngày pháp luật năm 2023: “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; Tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật như:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.v.v…

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục từ nay đến cuối năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/11/2023, trọng tâm là từ ngày 01-09/11/2023.

<

Tin mới nhất

V/v hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng,...(03/11/2023 3:15 CH)

Chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11 năm 2023(03/11/2023 3:13 CH)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023(26/10/2023 10:13 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023(12/10/2023 11:22 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023(08/09/2023 4:14 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023(02/08/2023 6:41 SA)

THÔNG TƯ Bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi(23/07/2023 11:45 CH)

Chính sách, pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2023(07/07/2023 4:59 CH)

°