Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1070 người đang online

Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
100%

Sáng 13/9/2023, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn với 777 điểm cầu, trên 59.000 đại biểu tham dự.


Các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu dự tại tại điểm cầu huyện Hà Trung

Tại điểm cầu huyện Hà Trung, đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; dự có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; Trưởng, Phó các phòng, ban, đoan vị trực thuộc UBND huyện; Phó các ban HĐND huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Bí thư các đảng ủy, chi ủy, thủ trưởng cơ quan, ngành trên địa bàn huyện; Chủ nhiệm CLB Hưu trí Đò Lèn; hội nghị cũng được kết nối với điểm cầu các xã, thị trấn.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu rõ, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là những văn bản quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực. Ngay sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương và từ thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 158 về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các Ban của Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu kỹ các nội dung được học tập, quán triệt, đặc biệt những chủ trương, định hướng lớn mà hội nghị quán triệt, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.


Tại điểm cầu phòng họp UBND huyện Hà Trung

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh trình bày quán triệt các nội dung gồm: Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị "Về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng"; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư "Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029"; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới"; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị "Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng".Tại điểm cầu xã Yến Sơn, Hà Lai

Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị "Về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ"; Kết luận số 55-KL/TW ngày 10/5/2023 của Bộ Chính trị "Về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây của Tổ quốc"; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới"; Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư "Về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam".

Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư "Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội"; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư "Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng"; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư "Về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng"; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ"; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030"; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029". Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương; Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt và kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương.Tại điểm cầu xã Hà Châu, thị trấn Hà Trung

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai và kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh căn cứ nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy để lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến đến các thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc của đơn vị bằng các hình thức phù hợp. Xây dựng kế hoạch hành động, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trong tỉnh.

Với mục đích làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,...(13/09/2023 2:24 CH)

HĐND xã Hà Tiến , khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.(24/07/2023 3:24 CH)

HĐND xã Hà Bình tổ chức kỳ họp thứ 12 khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026(20/07/2023 7:42 SA)

Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13(18/07/2023 4:15 CH)

HĐND xã Yên Dương, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.(14/07/2023 5:44 CH)

HĐND xã Hà Tân tổ chức kỳ họp thứ bảy khóa XX(13/07/2023 4:53 CH)

HĐND xã Hà Bắc, khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2026: Tổ chức kỳ họp thứ 7.(13/07/2023 4:50 CH)

HĐND xã Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2022-2026: Tổ chức kỳ họp thứ 9.(13/07/2023 4:49 CH)

°