Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

 ĐÀI TRUYỀN THANH- TRUYỀN HÌNH HUYỆN HÀ TRUNG

Địa chỉ: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung

Điện thoại: 0373836109

Email: Daitruyenthanhhatrung@gmail.com

 

      I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐÀI TRUYỀN THANH- TRUYỀN HÌNH HÀ TRUNG

1. Chức năng:

         Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Hà Trung chịu sự quản lý của UBND huyện và Sở Thông tin -Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhiệm vụ:

        Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Hà Trung có nhiệm vụ sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng hệ tiếng Việt trên hệ thống truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự điều hành của Đảng, chính quyền địa phương; phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của huyện và các cơ sở theo quy định của pháp luật.

       - Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng phát sóng các chương trình Phát thanh – Truyền hình theo quy định của pháp luật.

      - Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

    - Thực hiện việc viết tin, bài hình ảnh trên Trang thông tin điện tử huyện Hà Trung.

      - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

      - Tham mưu cho UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. Đồng chí: Lê Tất Thành

      Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1965   

      Quê quán: Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

      Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

      Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

      Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

      Chức vụ: Trưởng Đài TT-TH  huyện Hà Trung

      Điện thoại: 0948871965

2. Đồng chí: Lê Thị Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1975

  Quê quán: Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Nơi ở hiện nay: Hà Bình - Hà Trung-Thanh Hoá

  Chức danh: Phó trưởng đài

 

3. Đồng chí: Đặng Duy Chinh

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1970

  Quê quán: Hà Long- Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Điện

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức danh: Kỹ thuật viên- Quay phim

4. Đồng chí:Hoàng Thị Hải Yến

               Ngày, tháng, năm sinh:  09/05/1978

  Quê quán: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu  4 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức vụ: Phóng viên

  Điện thoại:

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Hiên

               Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/ 1981

  Quê quán: Hà Yên - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Phường Quang Trung, Thị xã Bỉm Sơn -Thanh Hoá

              Chức vụ: Phóng viên

  Điện thoại:

6. Đồng chí: Bùi Ngọc Tuân

               Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/ 1989

  Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ TT

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức vụ:  Quản trị CNTT

  Điện thoại:

7. Đồng chí: Phạm Thu Huyền

               Ngày, tháng, năm sinh:  26/04/1990

  Quê quán: Hà Lâm- Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Kế Toán

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức vụ: Kế toán

  Điện thoại:

8. Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

               Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1990

  Quê quán: Hà Thanh - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quay phim

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Hà Thanh, Hà Trung-Thanh Hoá

  Điện thoại: