Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
893 người đang online

100%

TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
 tính
Quốc tịch Dân
 tộc
Tôn
 giáo
Quê
 quán
Nơi ở
hiện nay
Trình độ hiện nay Nghề nghiệp
 Chức vụ
Nơi công tác Ngày
vào
Đảng (nếu có)
Là đại
biểu HĐND
 (nếu có)
Ghi chú
Giáo
dục phổ thông
Chuyên môn
nghiệp vụ
Học hàm
học vị

luận
chính
trị
Ngoại
 ngữ
1 Phùng Thị Thu Hà 02/9/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Tây Ninh, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành quản lý đất đai     Tiếng anh B Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Hà Trung 13/01/2014    
2 Bùi Thị Hiên 19/4/1990 Nữ Việt Nam Mường Không Xã Hà Long,
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Thôn Khắc Dũng, xã Hà Long huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học Sư phạm Mầm Non     Tiếng anh A2 Viên chức
(Giáo viên) 
Trường Màm Non Hà Long 10/01/2016    
3 Lê Duy Hoàng 12/8/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Thái,
huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung,  huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh   Cao cấp Tiếng anh C Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Hà Trung 20/02/2008    
4 Vũ Xuân Hóa 20/7/1973 Nam Việt Nam Kinh Không  Xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa SN 28, đường Hòa Bình,Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành kế toán Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế  Cao cấp Tiếng anh B UVBTVHU, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Huyện ủy Hà Trung 08/01/1996    
5 Bùi Thị Huyền 03/02/1973 Nữ Việt Nam Mường Không Xã Hà Long,
huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Khắc Dũng, xã Hà Long huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học Sư phạm Mầm Non   Trung cấp Tiếng anh A2 Hiệu trưởng  Trường Mầm Non Hà Tân 07/3/2001 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
6 Tạ Thị Làn 17/9/1969 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hà Tiến,
huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Bái Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Nông học   Trung cấp   Bí thư Đảng ủy xã Hà Tiến Đảng ủy xã Hà Tiến 03/02/1998 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
7 Trịnh Hồng Sơn 01/02/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học Sư phạm chuyên ngành hóa học Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công Cao cấp Tiếng anh B1 HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy Huyện ủy Hà Trung 15/5/1997 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
8 Đặng Văn Thiện 10/8/1968 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Cao Lũng, Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành nông hóa thổ nhưỡng   Cao cấp Tiếng anh B1 Trưởng phòng
 Tài nguyên và Môi trường
UBND huyện Hà Trung 24/4/2001    
  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người;                    
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 05 người         Hà Trung, ngày 22 tháng 4 năm 2021      
                          TM.ỦY BAN BẦU CỬ      
                          CHỦ TỊCH      

°