Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
972 người đang online

100%

                              Mẫu số 24/HĐNBC-HĐND    
  ỦY BAN BẦU CỬ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
 
HUYỆN HÀ TRUNG        
                 
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
   
                                     
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG KHÓA XX
NHIỆM KỲ 2021-2026 
Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm: Hoạt Giang, Hà Vinh
TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
 tính
Quốc tịch Dân
 tộc
Tôn
 giáo
Quê
 quán
Nơi ở
hiện nay
Trình độ hiện nay Nghề nghiệp
 Chức vụ
Nơi công tác Ngày
vào
Đảng (nếu có)
Là đại
biểu HĐND
 (nếu có)
Ghi chú
Giáo
dục phổ thông
Chuyên môn
nghiệp vụ
Học hàm
học vị

luận
chính
trị
Ngoại
 ngữ
1 Nguyễn Thị Ban 28/01/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12  Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành khoa học cây trồng Trung cấp Tiếng anh B1 Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT UBND huyện Hà Trung 15/5/2015    
2 Mai Hồng Cường 29/6/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thôn Hợp Long, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học Sư phạm chuyên ngành Lịch sử   Trung cấp   Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Vinh  UBND xã Hà Vinh 29/5/2009    
3 Trịnh Thị  Hằng 12/9/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung,
 tỉnh Thanh Hóa
Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Luật   Trung cấp Tiếng anh C Phó Chánh Thanh tra huyện UBND huyện Hà Trung 28/12/2013    
4 Lê Văn  Hồng 10/02/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Thôn Tuân Đạo, Xã Nga Vinh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa  12/12 Đại học chuyên ngành Luật   Cao cấp Tiếng anh B Chánh án Tòa án Nhân dân Tòa án nhân dân huyện Hà Trung 24/01/2005    
5 Hoàng Văn Long 01/01/1980 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Tiểu khu Phong Vận, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành ngành Lịch sử   Cao cấp Tiếng Anh TOEFLITP HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Hà Trung 01/6/2005 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
6 Vũ Xuân Lực 06/9/1980 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc,
 tỉnh Thanh Hóa
Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành kế toán; Đại học chuyên ngành QLNN   Trung cấp Tiếng anh C Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Hà Trung 15/4/2013    
7 Hoàng Văn  Toàn 16/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa SN 82, Khu phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội Thạc sỹ chuyên ngành luật Cao cấp Tiếng anh B1 UVBTVHU, Trưởng công an huyện Công an huyện Hà Trung 01/8/1995 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 07 người;                    
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người           Hà Trung, ngày 22 tháng 4 năm 2021      
                          TM.ỦY BAN BẦU CỬ      
                          CHỦ TỊCH      
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                          Lê Thanh Hải      

°