Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1788 người đã bình chọn
408 người đang online

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chức năng:

- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.  Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh là tổ chức của thanh niên, vị thành niên.

Nhiệm vụ:

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế- xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

II. Danh sách cán bộ:

1. Bí thư Huyện đoàn

Đồng chí: Nguyễn Bảo Trung

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1990

Quê quán: Lĩnh Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

°