Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung khoá  XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

       I. Thường trực HĐND huyện: 

1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn

- Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện.

- Quê quán: Hà Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1965

- Trình độ: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận:  Cao cấp

​ 

 

2.Ông : Nguyễn Thành Tâm

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND huyện.

  - Quê quán: Tk 3 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

  - Ngày tháng năm sinh: 05/9/1963

- Trình độ: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp​

 

 

 

      II. Các Ban HĐND huyện:

      1. Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện:

Chức năng, nhiệm vụ của Ban:

 1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;

2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo tại địa phương;

5. Kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.

 
 

°