Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1009 người đang online

100%

Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung khoá  XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

       I. Thường trực HĐND huyện: 

1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn 

- Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện.  

- Quê quán: Lĩnh Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay : Tk5 Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1965

- Trình độ: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận:  Cao cấp

​ 

2. Ông: Trịnh Đình Phương

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay:  Tk5 Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật

      II. Các Ban HĐND huyện:

      1. Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện:

Chức năng, nhiệm vụ của Ban:

 1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;

2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo tại địa phương;

5. Kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.

      2. Ban Pháp chế HĐND huyện:

 
 

°