Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
917 người đang online

100%

HỘI LHPN HUYỆN HÀ TRUNG - THANH HÓA

Địa chỉ: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung

 

   I. THÔNG TIN CHUNG:

- Số máy trực trong giờ hành chính: 02 373 836 430

- Địa chỉ Email: phunuhatrung@gmail.com

I. CHỨC NĂNG:

1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

2. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Điều 1, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

II. NHIỆM VỤ:

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế  - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Điều 2, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

III. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG:

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động.

Cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp do bầu cử lập ra, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 9, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích những năm gần đây:

+ 01 Huân chương Lao động hạng III ( năm 2010)

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ( năm 2013)

+ 01 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ( 2016)

+ Bằng khen của C. Tịch UBND tỉnh (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

+ Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam ( 2010, 2011, 2012, 2013,  2015, 2016)

+ 21 Giấy khen của sở, ngành, ĐT cấp tỉnh ( 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

+ 02 giải thưởng Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng thế giới trao tặng ( năm 2013, 2014)

+ 15 giấy khen của BTV Huyện ủy, UBND huyện ( năm 2010 - 2016)

1. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

​​
 

Đồng chí: Lê Thị Gấm

Ngày, tháng, năm sinh:  

Quê quán: Hoằng Kim, Hoằng Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Anh B

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5, thị trấn

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung

Điện thoại: 0949147 090

gmail: legam.ubkt@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Hội LHPN


 

Đồng chí: Trịnh Thị Xoan

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1973

Quê quán: xã Yến Sơn huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 thị trấn Hà trung - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN huyện Hà Trung

Điện thoại: 0944887316

      gmail:xoantrinhpnht@gmail.com

3. Ủy viên BTV Hội LHPN


 

Đồng chí: Bùi Thị Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán: xã Hà Lai huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 01238988676

      0945336136

gmail:    buihienpnht@gmail.com

 

4. Ủy viên BTV Hội LHPN

                            Đồng chí: Trương Thị Tâm

                            Ngày, tháng, năm sinh: 

                            Quê quán: xã Hoạt Giang huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

                            Trình độ chuyên môn:   Đại học

                            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

                             Nơi ở hiện nay: Nhân Lý, Hà Bình Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

                            Điện thoại: 0976 210 219

                            gmail: truongthitamhctdht@gmail.com

 

 

°