Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

TỔ CHỨC BỘ MÁY

HUYỆN UỶ HÀ TRUNG THANH HOÁ

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Trần Duy Bình

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1969

- Quê quán: Hoằng Lương, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Vật lý, Kỹ sư CNTT, Thạc sỹ Chính sách KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: 15/80, Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

 

 

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1965

- Quê quán:  Hà Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ:

+ Uỷ viên Ban thường vụ Huyện  uỷ;

+ Phó Bí thư Thường trực Huyện  uỷ;

+ Chủ tịch HĐND huyện 

3. Đồng chí: Lê Thanh Hải

- Ngày, tháng, năm sinh:  16/10/1977

​- Quê quán: Hoàng Phúc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa

- Chức vụ: 

+ Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ;

+ Phó Bí thư  huyện uỷ;

+ Chủ tịch UBND huyện  

II. VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ:

1. CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 Đồn​g chí: Trịnh Hồng Sơn

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quờ quán: 

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: 

Điện thoại: 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:  Lê Văn Hợp

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán:  

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại: 

Giúp Chánh Văn phòng Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

3. Phó Chánh văn phòng Huyện ủy

 Đồng chí:  Mai Đức Hùng

 Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1979

 Quê quán:  Hà Thái Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH Công nghệ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Chứng chỉ:  Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay:    Tiểu khu 5 Thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:           Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại:        0942008199

Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

Danh sách CB, NV, NLD trong Văn phòng Huyện ủy

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

Trịnh Hồng Sơn  

Chánh Văn phòng

2

Lê Văn Hợp  

Phó Chánh Văn phòng

3

Mai Đức Hùng

26/06/1979

Phó Chánh Văn phòng

4

Đỗ Thị Ái Vân

26/02/1981

Chuyên viên phụ trách kế toán

5

Lê Thị Doan

10/03/1982

Chuyên viên phụ trách VT-LT

6

Mai Huy Toàn

24/09/1984

Chuyên viên phụ trách CNTT

7

Trịnh Hồng Hiến

26/03/1976

Lái xe

8

Phạm Văn Hùng

14/09/1978

Lái xe

9

Nguyễn Thái Tùng

06/05/1991

Lái xe

10

Tống Thị Trang

 

Nhân viên


III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Nguyễn Thị Hương

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970

 Quê quán: Hà Đông Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐHSP

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ:     Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại:      0983624794

Phụ trách chung.  Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật.

2. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 Đồng chí:  Tống Thị Duyên

 Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1986

 Quê quán:  

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ:  

Nơi ở hiện nay:    

Chức vụ:       Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại:    

Giúp Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

​​3. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 Đồng chí:  

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: 

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại:  0976882469

Giúp Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

Danh sách CB, NV, NLD trong Ban Tổ chức Huyện ủy

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

Nguyễn Thị Hương

10.10.1970

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức
 Huyện ủy

2

 

 

 

3

Tống Thị Duyên

30/06/1986

Phó Trưởng Ban Tổ chức
Huyện ủy

4

Nguyễn Văn Chinh

15/11/1964

Cán bộ

5

Lại Thế Mạnh

10/05/1980

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Hải Lý

05/09/1982

Chuyên viên

7

Tống Thị Hoa Hồng

25/08/1985

Chuyên viên

 

 

IV. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN  UỶ:
1. CHỦ NHIỆM UBKT HUYỆN ỦY:

 Đồng chí: Vũ Xuân Hóa

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán:  

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ:   A

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: 

Điện thoại:

Phụ trách chung: Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật.

​​3. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 Đồng chí: Lê Trọng Thủy

 Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1978

 Quê quán:  Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH KT

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

Điện thoại:        0949007514

Danh sách CB, NV, NLD Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

Vũ Xuân Hóa

 

 

2

Lê Trọng Thủy

28/04/1977

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

3

Lê Thị Hân

22/04/1980

UVUBKT Huyện ủy

4

Đào Tiến Dũng

12/02/1985

UVUBKT Huyện ủy

5

Lê Thị Chung

01/04/1983

Chuyên viên

6

Trịnh Thu Thủy

05/04/1980

Chuyên viên


V. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY:

 Đồng chí: Trịnh Đình Phương

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: 

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại:  

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật

2. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

  Đồng chí:  Vũ Ngọc Dương

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán:  

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay:

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại: 

Giúp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.


Danh sách CB, NV, NLD Ban Tuyên giáo Huyện ủy

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

Trịnh Đình Phương

 

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo; GĐ TTBDCT

2

Vũ NGọc Dương

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

3

Lê Thị Hiền

20/07/1985

Chuyên viên

4

Trần Thị Liên

20/11/1987

Chuyên viên

5

Lê Thị Hương

20/05/1986

Chuyên viên


VI. BAN DÂN VẬN HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY:​​

 Đồng chí:          Vũ Đình Quyết

 Ngày, tháng, năm sinh:    22/07/1969

 Quê quán:  Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn:  ĐH

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: 0914560568

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật

2. Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 Đồng chí:   Đặng Văn Bộ

 Ngày, tháng, năm sinh: 30/09/1963

 Quê quán:  Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại:

Giúp Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

3. Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 Đồng chí:      Trần Văn Thịnh

 Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1976

 Quê quán:  Hà Yên, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Tin học B, Tiếng Anh B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: 0949164260

Giúp Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

​​
Danh sách CB, NV, NLD Ban Dân vận Huyện ủy

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

Vũ Đình Quyết

22/7/1969

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận

2

Đặng Văn Bộ

30/09/1963

Phó Trưởng Ban Dân vận

3

Trần Văn Thịnh

22/07/1969

Phó Trưởng Ban Dân vận

4

Vũ Thị Hà

14/02/1982

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Tình

08/08/1985

Chuyên viên


VII. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN :

 1. Giám đốc

 Đồng chí:     Trịnh Đình Phương

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: 

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ:

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: Giám đốc TTBD Chính trị

Điện thoại: 

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật

2. Phó Giám đốc TTBD Chính trị:

 Đồng chí: Nguyễn Ngọc Chung

 Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1981

 Quê quán:       Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn:    ĐH

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Giám đốc TTBD Chính trị

Điện thoại:  0913844098

Giúp Giám đốc TTBD Chính trị chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

Danh sách CB, NV, NLD Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

​​STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1 Trịnh Đình Phương   Giám đốc TTBD Chính trị

     1

Nguyễn Ngọc Chung

22/04/1981

Phó Giám đốc TT BDCT huyện

2

Hà Thu Hà

10/02/1982

Chuyên viên

3

Nguyễn Thị Phượng

03/08/1984

Nhân viên

4

Lý Thị Huyền

09/12/1990

Nhân viên HĐ

 

°