100%

TỔ CHỨC BỘ MÁY

HUYỆN UỶ HÀ TRUNG THANH HOÁ

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Trần Duy Bình

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1969

- Quê quán: Hoằng Lương, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Vật lý, Kỹ sư CNTT, Thạc sỹ Chính sách KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: 15/80, Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

 

 

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1965

- Quê quán:  Lĩnh Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ:

+ Uỷ viên Ban thường vụ Huyện  uỷ;

+ Phó Bí thư Thường trực Huyện  uỷ;

+ Chủ tịch HĐND huyện 

3. Đồng chí: NGUYỄN NGỌC THỨC

Đồng chí: NGUYỄN NGỌC THỨC

- Năm sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế cơ khí,

+ Thạc sỹ QT Kinh doanh

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay:+ Phó Bí thư  huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện  

- Quê quán: xã Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

II. VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ:

1. CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 Đồn​g chí: Trịnh Hồng Sơn

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quờ quán: Lĩnh Toại - Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: 

Điện thoại: 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:  Lê Văn Hợp

 Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1982

 Quê quán:  Thạch thành - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tk5 Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại: 

Giúp Chánh Văn phòng Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

3. Phó Chánh văn phòng Huyện ủy

 Đồng chí:  Mai Đức Hùng

 Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1979

 Quê quán:  Hà Thái Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH Công nghệ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Chứng chỉ:  Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay:    Tiểu khu 5 Thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:           Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại:        

Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

 

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

2. Đồng chí : Nguyễn Thành Tâm

- Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  - Quê quán: Tk 3 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

  - Ngày tháng năm sinh: 05/9/1963

- Trình độ: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp​

 

 

2. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 Đồng chí:  Tống Thị Duyên

 Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1986

 Quê quán: Bỉm sơn - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay:    Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:       Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại:    

Giúp Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

​​3. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 Đồng chí: Vũ Thị Minh Tâm

 Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1986

 Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Chuyên viên chính

Nơi ở hiện nay: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại: 

Giúp Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

IV. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN  UỶ:
1. CHỦ NHIỆM UBKT HUYỆN ỦY:

 Đồng chí: Vũ Xuân Hóa

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán:  

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ:   

Nơi ở hiện nay: 

Phụ trách chung: Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật.

2. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn

Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1982

Quê quán: xã Hà Lĩnh – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa.

Nơi ở hiện nay: Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Anh (C, B2)
Chứng chỉ: Chuyên viên chính

Chức vụ: HUV, PCN thường trực UBKT Huyện ủy

​​3. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đồng chí: TRỊNH THU THỦY

Sinh ngày: 05 tháng 04 năm 1980

Quê quán: Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Ngọc Sơn, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

 

4. Ủy viên UBKT

4.1. Đồng chí: LÊ THỊ CHUNG

Sinh ngày: 01 tháng 04 năm 1983

Quê quán: Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu Khu 6, Thị Trấn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

4.2. Đồng chí: ĐÀO TIẾN DŨNG

Sinh ngày: 12 tháng 02 năm 1985

Quê quán: Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu Khu 2, Thị Trấn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

V. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Nguyễn Thị Hương

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970

 Quê quán: Hà Đông Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐHSP

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ:     Trưởng Ban Tuyên giáo

Điện thoại:      0983624794

Phụ trách chung.  Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật.

2. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

  Đồng chí:  Vũ Ngọc Dương

 Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1985

 Quê quán:  Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Chuyên Viên

Nơi ở hiện nay: TK 6 - thị trấn Hà Trung

Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại: 0949152524

Giúp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

3. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đồng chí: Lê Thị Hằng

 Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1986

 Quê quán: Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Chuyên viên chính

Nơi ở hiện nay: Nhân Lý, Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Trung

Điện thoại: 0838988676

Giúp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

VI. BAN DÂN VẬN HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY:​​

 Đồng chí:          Vũ Đình Quyết

 Ngày, tháng, năm sinh:    22/07/1969

 Quê quán:  Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: 0914560568

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật

2. Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 Đồng chí:   Đặng Văn Bộ

 Ngày, tháng, năm sinh: 30/09/1963

 Quê quán:  Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại:

Giúp Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

VII. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN :

 1. Giám Đốc Trung tâm Chính trị

 Đồng chí:   Nguyễn Thị Hương

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970

 Quê quán: Hà Đông Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐHSP

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

2. Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị:

 Đồng chí: Nguyễn Ngọc Chung

 Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1981

 Quê quán:       Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn:    ĐH

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Giám đốc TTBD Chính trị

Điện thoại:  0913844098

Giúp Giám đốc TTBD Chính trị chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
272 người đã bình chọn
°
584 người đang online