Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
2152 người đang online

100%

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, An ninh, Quốc phòng. Đất đai có giới hạn về diện tích, cố định về vị trí và không đồng nhất về chất lượng, vì vậy việc quản lý và sử dụng đất đai hợp lý và tiết kiệm là nguyên tắc vô cùng quan trọng, một trong những biện pháp hàng đầu phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất đai. Do đó việc lập kế hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch đã được phê duyệt là một trong những giải pháp có lộ trình cụ thể hóa sử dụng đất đai theo quy hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung tiến hành lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo thông tư hướng dẫn 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để làm cơ sở pháp lý điều hành việc quản lý sử dụng đất đai đạt hiệu quả, khai thác thế mạnh tiềm năng đất đai và lao động ở địa phương. Thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống xã hội.

2. Những cơ sở pháp lý để lập kế hoạch sử dụng đất.

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ–HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2018;

- Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 13/12/ 2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hà Trung;

- Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hà Trung;

- Hướng dẫn số 4279/STNMT- CSĐĐ ngày 13/07/2018 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Danh mục dự án thu hồi đất; Danh mục chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ.

 

PHẦN II

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

 

I. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019: (Có PHỤ LỤC I chi tiết  kèm theo).

1. Đất trồng cây hàng năm: 46,70ha. Lấy vào đất trồng lúa.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Long: 20,00ha. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Giang: 3,20ha. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Lĩnh: 18,00ha. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Toại: 1,50ha. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Sơn: 4,00ha. Lấy vào đất trồng lúa

2. Đất trồng lúa (Chuyển đổi cơ cấu linh hoạt mô hình Lúa – Cá): 167,60ha.

* Phân bổ cho các xã:

-  Xã Hà Bắc:       14,00ha

- Xã Hà Tân:        20,00ha

- Xã Hà Châu:      25,00ha

- Xã Hà Giang:     5,00ha

- Xã Hà Phú:        4,60ha

- Xã Hà Vinh:       2,00ha

- Xã Hà Lĩnh:       54,00ha

- Xã Hà Hải:         8,00ha

- Xã Hà Thái:       20,00ha

- Xã Hà Tân:        15,00ha

3. Đất trồng cây lâu năm: 2,00ha. Lấy vào đất trồng lúa

* Phân bổ cho xã Hà Sơn: 2,00ha. Lấy vào đất trồng lúa.

4. Đất nuôi trồng thủy sản: 7,00ha. Lấy vào đất trồng lúa.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Yên: 6,00ha. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Sơn: 7,00ha. Lấy vào đất trồng lúa.

5. Đất nông nghiệp khác (Khu trang trại tập trung): 494,46ha.

Lấy vào các loại đất:      + Đất trồng lúa:                                375,58ha;

                                      + Đất nuôi trồng thủy sản:                  42,44ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác:         19,11ha;

+ Đất chưa sử dụng:                               1,61ha;

+ Đất sản xuất vậy liệu xây dựng:         2,02ha;

+ Đất rừng sản xuất:                             50,70ha;

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Long:  30,00ha. Lấy vào đất trồng lúa 30,00ha.

- Xã Hà Vinh: 15,70ha, Lấy vào đất trồng lúa: 15,70ha

- Xã Hà Bắc: 2,02ha, Lấy vào đất sản xuất vật liệu xây dựng: 2,02ha.

- Xã Hà Vân: 30,0ha, Lấy vào đất trồng lúa 30,0ha.

- Xã Hà Dương: 4,40ha. Lấy vào đất trồng lúa: 4,40ha.

- Xã Hà Phú: 4,65ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       3,28ha

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      1,37ha.

- Xã Hà Phong: 9,00ha, Lấy vào đất trồng lúa: 9,00ha.

- Xã Hà Ngọc: 7,10ha. Lấy vào đất trồng lúa: 7,10ha.

- Xã Hà Lâm: 14,00ha. Lấy vào đất trồng lúa 14,00ha.

- Xã Hà Sơn:  65ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       45,00ha

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      5,00ha

          + Đất trồng cây hàng năm:      12,00ha

          + Đất trồng cây lâu năm:                  3,00ha

- Xã Hà Tân : 51,50ha. Lấy vào các loại đất:

+ Đất trồng lúa:                       0,80ha.

+ Đất rừng sản xuất:               50,70ha

- Xã Hà Tiến: 22,10ha. Lấy vào đất trồng lúa: 22,10ha.

- Xã Hà Châu:  74,00ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       63,50ha

          + Đất nuôi trồng thủy sản:                2,54ha.

          + Đất trồng cây hàng năm khác:                 6,80ha.

          + Đất chưa sử dụng:                          1,16ha.

- Xã Hà Toại: 64,99ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                                30,70ha

          + Đất nuôi trổng thủy sản:                33,53ha.

          + Đất trồng cây hàng năm khác:                 0,31ha

          + Đất chưa sử dụng:                          0,45ha.

- Xã Hà Hải: 100,0ha. Lấy vào đất trồng lúa 100,0ha.

6. Đất thương mại, dịch vụ: 11,76ha.

Lấy vào các loại đất:      + Đất trồng lúa:                          5,11ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác:   0,77ha;

+ Đất chưa sử dụng:                       0,56ha;

                                      + Đất phát triển hạ tầng:                        0,22ha;

+ Đất trụ sở cơ quan:                  0,10ha.

+ Đất rừng sản xuất:                    5,00ha

* Phân bổ cho các xã:

- Thị trấn Hà Trung:  0,90ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                                0,40ha

          + Đất chưa sử dụng:                          0,50ha

- Xã Hà Long:                   0,15ha. Lấy vào đất trồng lúa: 0,15ha

- Xã Hà Vân:                    0,10ha, Lấy vào đất trụ sở cơ quan: 0,10ha.

- Xã Hà Ninh:                   0,42ha. Lấy vào đất trồng lúa: 0,42ha.

- Xã Hà Sơn:                   0,93ha, Lấy vào các loại đất:

+ Đất trồng lúa:                                0,45ha

+ Đất trồng cây hàng năm khác:                 0,20ha

+ Đất chưa sử dụng:                          0,06ha.

+ Đất hạ tầng:                                   0,22ha.

- Xã Hà Lĩnh:                 1,70ha. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Đông:                6,64ha, Lấy vào các loại đất:

+ Đất trồng lúa:                                1,20ha

+ Đất rừng sản xuất:                         5,00ha

+ Đất trồng cây hàng năm:               0,44ha.

- Xã Hà Bình:  0,53ha, Lấy vào đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

- Xã Hà Lai:                             0,39ha. Lấy vào đất trồng lúa.

7. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 19,71ha. Lấy vào các loại đất.

          + Đất trồng lúa:                                11,60ha

          + Đất trồng cây hàng năm khác:                 4,00ha

          + Đất chưa sử dụng:                          1,11ha

          + Đất rừng sản xuất:                         3,00ha

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Long:                4,00ha. Lấy vào đất trồng cây hàng năm:4,00ha

- Xã Hà Phú:                  0,47ha, Lấy vào đất chưa sử dụng: 0,47ha.

- Xã Hà Phong:              2,50ha, Lấy vào đất trồng lúa: 2,50ha.

- Xã Hà Sơn:                  1,00ha, Lấy vào đất rừng sản xuất: 1,00ha.

- Xã Hà Tân:                  5,64ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       4,00ha

          + Đất chưa sử dụng:                0,64ha.

          + Đất rừng sản xuất:               1,00ha.

- Xã Hà Tiến:                 1,00ha. Lấy vào đất rừng sản xuất: 1,00ha.

- Xã Hà Hải:                            2,00ha. Lấy vào đất trồng lúa:          2,00ha.

- Xã Hà Bắc:                  0,10ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,10ha.

- Xã Hà Ninh:                2,00ha. Lấy vào đất trồng lúa 2,00ha

- Xã Hà Lĩnh:                 1,00ha. Lấy vào đất trồng lúa 1,00ha.

8. Đất hoạt động khoáng sản: 79,00ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       20,00ha.

          + Đất trồng cây hàng năm:      11,00ha.

          + Đất chưa sử dụng:                33,50ha.

          + Đất rừng sản xuất:               14,50ha.

* Phân bổ cho xã:

- Xã Hà Vinh: 30,0ha. Lấy vào đất chưa sử dụng:         30,0ha.

- Xã Hà Lâm: 0,50ha. Lấy vào đất rừng sản xuất: 0,50ha.

- Xã Hà Sơn: 12,00ha. Lấy vào đất rừng sản xuất: 12,00ha.

- Xã Hà Lĩnh: 2,00ha. Lấy vào đất rừng sản xuất: 2,00ha.

- Xã Hà Tiến: 11,00ha. Lấy vào đất trồng cây hàng năm: 11,00ha.

- Xã Hà Bình: 20,00ha. Lấy vào đất trồng lúa: 20,00ha.

9. Đất phát triển hạ tầng: 34,26ha

Lấy vào các loại đất:      + Đất trồng lúa:                                26,84ha.

                                      + Đất nuôi trồng thủy sản:                  2,65ha.

                                      + Đất trồng cây hàng năm khác:                   0,22ha.

                                      + Đất chưa sử dụng:                             1,71ha.

                                      + Đất ở nông thôn:                                       0,80ha.

                                      + Đất trồng cây lâu năm:                                0,03ha.

                                      + Đất phát triển hạ tầng:                                 0,10ha

                                      + Đất trụ sở cơ quan:                            0,25ha.

                                      + Đất nghĩa địa:                                    0,30ha

                                      + Đất mặt nước chuyên dùng:               1,36ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Thị trấn Hà Trung: 2,45. Lấy vào các loại đất:

          + Đất nuôi trồng thủy sản:                0,85ha

          + Đất chưa sử dụng:                          1,50ha

          + Đất phát triển hạ tầng:                            0,10ha                 

Đưa vào sử dụng cho mục đích:

+ Đất giao thông: 0,85ha. Lấy vào đất nuôi trồng thủy sản.

+ Đất chợ: 1,60ha. Đất chưa sử dụng 1,50ha, đất phát triển hạ tầng 0,10ha.

- Xã Hà Bắc: 1,49ha. Đưa vào sử dụng cho mục đích đất thể thao. Lấy vào đất trồng lúa..

- Xã Hà Vân: 0,05ha.  Đưa vào sử dụng cho mục đích đất văn hóa. Lấy vào đất trụ sở cơ quan.

- Xã Hà Yên: 3,00ha. Đưa vào sử dụng cho mục đích đất giáo dục. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Giang: 1,16ha. Đưa vào sử dụng cho mục đích đất giao thông. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Dương: 0,10ha. Đưa vào sử dụng cho mục đích đất văn hóa: 0,10ha. Lấy vào đất trồng lúa.

- Xã Hà Phú: 0,55ha. Đưa vào sử dụng cho mục đích đất chợ: 0,55ha. Lấy vào đất trồng lúa: 0,55ha

- Xã Hà Phong:    3,50haha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       2,80ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,70ha.

- Xã Hà Ngọc: 1,00ha. Đưa vào mục đích sử dụng cho đất giáo dục. Lấy vào đất trồng lúa: 1,00ha.

- Xã Hà Ninh: 3,75ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:             3,05ha.

          + Đất ở nông thôn:                  0,70ha.

Đưa vào sử dụng cho các mục đích:

          + Đất giao thông: 3,50ha. Lấy vào đất trồng lúa: 2,80ha, đất ở nông thôn 0,70ha.

          + Đất chợ: 0,25ha. Lấy vào đất trồng lúa: 0,25ha.

- Xã Hà Lâm: 0,27ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng cây hàng năm:               0,22ha.

          + Đất trụ sở cơ quan:                        0,05ha.

Đưa vào sử dụng cho các mục đích: 

          + Đất cơ sở văn hóa: 0,22ha. Lấy vào đất trồng cây hàng năm khác 0,22ha.

          + Đất giáo dục: 0,05ha. Lấy vào đất trụ sở cơ quan: 0,05ha.

- Xã Hà Sơn: 0,80ha. Lấy vào đất trồng lúa: 0,80ha.

Đưa vào sử dụng cho các mục đích:

          + Đất thủy lợi: 0,50ha. Lấy vào đất trồng lúa: 0,50ha.

          + Đất giao thông: 0,30ha. Lấy vào đất trồng lúa: 0,30ha

- Xã Hà Lĩnh: 1,60ha. Lấy vào đất trồng lúa.

Đưa vào sử dụng cho các mục đích:

          + Đất thủy lợi: 1,00ha. Lấy vào đất trồng lúa 1,00ha.

          + Đất chợ: 0,60ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,60ha.

- Xã Hà Đông: 1,50ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,80ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,37ha.

          + Đất mặt nước chuyên dùng: 0,33ha.

Đưa vào sử dụng cho các mục đích:

          + Đất thủy lợi: 0,43ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,10ha, đất mặt nước chuyên dùng 0,33ha.

          + Đất giao thông: 0,15ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,15ha.

          + Đất giáo dục: 0,92ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,55ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,37ha.

- Xã Hà Tân: 4,39ha. Lấy vào các loại đất:

+ Đất trồng lúa:                         3,15ha

+ Đất nuôi trồng thủy sản:                  0,11ha

+ Đất ở nông thôn:                    0,10ha

+ Đất mặt nước chuyên dùng:   1,03ha

Đưa vào sử dụng cho các mục đích:

          + Đất thủy lợi: 2,35ha. Lấy vào đất trồng lúa 1,11ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,11ha, đất ở nông thôn 0,10ha, đất mặt nước chuyên dùng 1,03ha.

          + Đất giao thông: 1,24ha. Lấy vào đất trồng lúa 1,24ha.

          + Đất chợ: 0,80ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,80ha

- Xã Hà Bình: 2,60ha. Đưa vào sử dụng cho mục đích đất giao thông. Lấy vào đất trồng lúa 2,40ha, đất chưa sử dụng 0,20ha.

- Xã Hà Châu: 0,99ha. Đưa vào sử dụng cho mục đích đất thủy lợi. Lấy vào đất trồng lúa 0,99ha.

- Xã Hà Toại: 0,65ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,65ha.

Đưa vào sử dụng cho mục đích:

          + Đất thủy lợi: 0,35ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,35ha.

          + Đất giao thông: 0,30ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,30ha.

- Xã Hà Thái: 1,37ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,14ha.

          + Đât nuôi trồng thủy sản:      0,05ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,03ha.

          + Đất trụ sở cơ quan:              0,15ha.

Đưa vào sử dụng cho các mục đích:

          + Đất thể thao: 0,20ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,12ha, đất thủy sản 0,05ha, đất trồng cây lâu năm 0,03ha.

          + Đất văn hóa: 0,60ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,60ha.

          + Đất giáo dục: 0,15ha. Lấy vào trụ sở cơ quan: 0,15ha.

          + Đất y tế: 0,42ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,42ha.

- Xã Hà Hải: 2,42ha. Lấy vào các loại đất:

+ Đất trồng lúa:                         2,11ha

+ Đất chưa sử dụng:                  0,01ha

+ Đất nghĩa địa:                         0,30ha

Đưa vào sử dụng cho các mục đích:

          + Đất thể thao: 1,20ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,89ha, đất chưa sử dụng 0,01ha, đất nghĩa địa 0,30ha.

          + Đất thủy lợi: 0,02ha. Lấy vào đất trồng lúa. 0,02ha

          + Đất giao thông: 0,30ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,30ha

          + Đất văn hóa: 0,42ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,42ha.

          + Đất giáo dục: 0,07ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,07ha.

10. Đất bãi thải, xử lý chất thải: 0,30ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,02ha

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,28ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Thái: 0,02ha, Lấy vào đất trồng lúa: 0,02ha.

- Xã Hà Bắc: 0,28ha, Lấy vào đất trồng cây hàng năm: 0,28ha.

11. Đất ở nông thôn: 69,56ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                                47,34ha

          + Đất nuôi trồng thủy sản:                  4,22ha.

          + Đất trồng cây hàng năm khác:                   4,54ha.

          + Đất chưa sử dụng:                            3,25ha

          + Đất phát triển hạ tầng:                               1,18ha

          + Đất trồng cây lâu năm:                              6,17ha

          + Đất rừng sản xuất:                           0,71ha.

          + Đất sản xuất kinh doanh:              0,25ha.

          + Đất trụ sở cơ quan:                        0,06ha.

          + Đất mặt nước chuyên dùng:           1,58ha.

          + Đất sinh hoạt cộng đồng:               0,06ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Long: 4,05haha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       3,00ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,70ha.

          + Đất hạ tầng:                         0,05ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,30ha.

- Xã Hà Vinh: 2,20ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,50ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,40ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,45ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,70ha

          + Đất mặt nước chuyên dùng: 0,15ha.

- Xã Hà Bắc: 1,83ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,62ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,13ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,04ha.

          + Đất sinh hoạt cộng đồng:     0,04ha

- Xã Hà Vân: 3,35ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,25ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,05ha.

          + Đất trồng cây  hàng năm khác: 0,60ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,12ha.

          + Đất phát triển hạ tầng:                   0,40ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,20ha.

          + Đất rừng sản xuất:               0,03ha.

          + Đất mặt nước chuyên dùng: 0,70ha.

- Xã Hà Yên: 2,35ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,70ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,45ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,20ha.

- Xã Hà Thanh: 2,01ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,34ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,87ha.

          + Đất phát triển hạ tầng:                   0,17ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,25ha.

          + Đất mặt nước chuyên dùng: 0,36ha.

          + Đất sinh hoạt cộng đồng:     0,02ha.

- Xã Hà Giang: 1,06ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,72ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,09ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,09ha.

          + Đất rừng sản xuất:               0,16ha.

- Xã Hà Dương: 3,82ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,72ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,20ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,30ha.

- Xã Hà Phú: 1,69ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,35ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,02ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,32ha.

- Xã Hà Phong: 1,40ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,95ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,20ha.

          + Đất sản xuất kinh doanh:     0,25ha.

- Xã Hà Ngọc: 1,18ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,10ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,08ha.

- Xã Hà Ninh: 13,37ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       12,52ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,50ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,35ha.

- Xã Hà Lâm: 1,42ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,20ha.

          + Đất trồng cây hàng năm:      0,52ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,36ha.

          + Đất hạ tầng:                         0,03ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,25ha.

          + Đất trụ sở cơ quan:              0,06ha.

- Xã Hà Sơn: 4,27ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,18ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,54ha

          + Đất trồng cây hàng năm:      2,50ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,05ha.

          + Đất hạ tầng:                         0,13ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,57ha.

          + Đất rừng sản xuất:               0,30ha.

- Xã Hà Lĩnh: 2,40ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,70ha.

          + Đất hạ tầng:                         0,40ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,30ha.

- Xã Hà Đông: 1,79ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,17ha

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,17ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,20ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,25ha.

- Xã Hà Tân: 3,78ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       2,72ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,36ha.

          + Đất trồng cây hàng năm:      0,20ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,30ha.

          + Đất rừng sản xuất:               0,20ha.

- Xã Hà Tiến: 3,31ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,36ha

          + Đất trồng cây hàng năm:      0,42ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,22ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,25ha.

          + Đất rừng sản xuất:               1,60ha.

          + Mặt nước chuyên dùng:        0,36ha.

- Xã Hà Bình: 2,27ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       2,05ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,20ha.

          + Đất rừng sản xuất:               0,02ha.

- Xã Hà Lai: 2,62ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,95ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,24ha.

          + Đất trồng cây hàng năm:      0,30ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,12ha.

          + Đất mặt nước chuyên dùng: 0,01ha.

- Xã Hà Châu: 2,28ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       2,03ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,25ha.

- Xã Hà Toại: 1,30ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,00ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,30ha.

- Xã Hà Thái: 3,82ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       3,21ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,56ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,05ha.

- Xã Hà Hải: 1,79ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       1,16ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,33ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                  0,30ha.

12. Đất ở đô thị: 2,14ha.

* Phân bổ cho Thị trấn Hà Trung: 2,14ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất nuôi trồng thủy sản:                1,00ha.

          + Đất chưa sử dụng:                          0,45ha

          + Đất phát triển hạ tầng:                            0,39ha.

          + Đất trồng cây lâu năm:                            0,30ha.

13. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: 3,40ha. Lấy vào đất trồng lúa.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Bắc:                   0,40ha, Lấy vào đất trồng lúa: 0,40ha.

- Xã Hà Ngọc:                 2,00ha , Lấy vào đất trồng lúa: 2,00ha.

- Xã Hà Thái:                 1,00ha. Lấy vào đất trồng lúa: 1,00ha.

14. Đất tôn giáo: 1,37ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất chưa sử dụng:                          1,13ha.

          + Mặt nước chuyên dùng:                  0,24ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Vân: 0,67ha. Lấy vào đất chưa sử dụng 0,43ha; Đất mặt nước chuyên dùng 0,24ha.

- Xã Hà Dương: 0,50ha. Lấy vào đất chưa sử dụng 0,50ha

- Xã Hà Đông: 0,20ha. Lấy vào đất đất chưa sử dụng 0,20ha.

15. Đất sinh hoạt cộng đồng: 2,12ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,75ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,36ha

          + Đất trồng cây hàng năm:      0,25ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,32ha.

          + Đất phát triển hạ tầng:                   0,33ha.

          + Đất rừng sản xuất:               0,11ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Bắc: 0,42ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,25ha.

          + Đất chưa sử dụng:                0,17ha.

- Xã Hà Vân: 0,37ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,22ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,15ha.

- Xã Hà Phú: 0,15ha. Lấy vào đất chưa sử dụng 0,15ha.

- Xã Hà Phong: 0,13ha. Lấy vào đất trồng cây hầng năm 0,13ha.

- Xã Hà Ngọc: 0,10ha. Lấy vào đất trồng lúa 0,10ha.

- Xã Hà Châu: 0,50ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,04ha.

          + Đất trồng cây hàng năm:      0,12ha.

          + Đất phát triển hạ tầng:                   0,23ha.

          + Đất rừng sản xuất:               0,11ha.

- Xã Hà Thái: 0,45ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       0,18ha.

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      0,17ha.

          + Đất phát triển hạ tầng:                   0,10ha.

16. Đất tín ngưỡng: 6,58ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất nuôi trồng thủy sản:                1,07ha

          + Đất trồng cây hàng năm:               2,60ha.

          + Đất chưa sử dụng:                          0,43ha

          + Đất ở nông thôn:                                     0,30ha.                          

          + Đất trồng cây lâu năm:                            0,18ha.

          + Đất rừng sản xuất:                         2,00ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Bắc: 0,58ha. Lấy vào đất trồng cây hàng năm 0,10ha, đất ở nông thôn 0,30ha, đất trồng cây lâu năm 0,18ha.

- Xã Hà Sơn: 4,50ha. Lấy vào đất trồng cây hàng năm 2,50ha, đất rừng sản xuất 2,00ha.

- Xã Hà Tiến: 1,50ha. Lấy vào đất nuôi trồng thủy sản 1,07ha, đất chưa sử dụng 0,43ha.

17. Đất di tích - văn hóa: 5,25ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       3,67ha.

          + Đất trồng cây hàng năm:      0,78ha.

          + Đất ở nông thôn:                            0,80ha.

18. Đất trụ sở cơ quan: 0,40ha.

* Phân bổ cho xã Hà Lâm: 0,40ha. Lấy vào đất trồng cây hàng năm 0,40ha

19. Đất cụm công nghiệp: 35,00ha. Lấy vào các loại đất:

          + Đất trồng lúa:                       11,00ha

          + Đất nuôi trồng thủy sản:      3,00ha

          + Đất trồng cây hàng năm:      10,00ha.

          + Đất chưa sử dụng:                9,00ha

          + Đất sinh hoạt cộng đồng:     2,00ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Lĩnh: 10,00ha. Lấy vào đất trồng cây hàng năm 10,00ha.

- Xã Hà Đông: 5,00ha. Lấy vào đất trồng lúa 3,00ha, đất sinh hoạt cộng đồng 2,00ha.

- Xã Hà Tân: 20,00ha, Lấy vào đất trồng lúa 8,00ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,00ha, đất chưa sử dụng 9,00ha.

II. DIỆN TÍCH CẦN THU HỒI NĂM 2019:

( Có PHỤ LỤC II chi tiết  kèm theo).

1. Đất nông nghiệp: 128,13ha.

a. Đất trồng lúa: 93,02ha.

* Phân bổ cho các xã:

 

- Xã Hà Long:                6,67ha;

- Xã Hà Vinh:                0,50.ha;

- Xã Hà Bắc:                  3,76ha;

- Xã Hà Vân:                 1,47ha;

- Xã Hà Yên:                  5,00ha;

- Xã Hà Thanh:              0,34ha;

- Xã Hà Giang:               1,88ha;

- Xã Hà Dương:             3,42ha;

- Xã Hà Phú:                  1,90ha;,

- Xã Hà Phong:              3,75ha;

- Xã Hà Ngọc:                4,20ha;

- Xã Hà Ninh:                15,32ha;

- Xã Hà Lâm:                 0,20ha;

- Xã Hà Sơn:                  0,98ha;

- Xã Hà Lĩnh:                 3,30ha;

- Xã Hà Đông:               4,97ha;

- Xã Hà Tân:                  13,87ha;

- Xã Hà Bình:                4,45ha;

- Xã Hà Lai:                             1,95ha;

- Xã Hà Châu:                3,02ha;

- Xã Hà Toại                  1,65ha;

- Xã Hà Thái:                 5,55ha;

- Xã Hà Hải:                            3,27ha;

 

b. Đất trồng cây hàng năm khác: 18,79ha.

* Phân bổ cho các xã:

 

 - Xã Hà Long:               0,78ha;

- Xã Hà Bắc:                  0,10ha;

- Xã Hà Vân:                 0,60ha;

- Xã Hà Phong:              0,13ha;

- Xã Hà Lâm:                 1,14ha.

- Xã Hà Sơn:                  5,00ha

- Xã Hà Lĩnh:                 10,00ha

- Xã Hà Tân:                  0,20ha

- Xã Hà Tiến:                 0,42ha.

- Xã Hà Lai:                             0,30ha

- Xã Hà Châu:                0,12ha.

 

 

 

c. Đất trồng cây lâu năm: 1,43ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Bắc:                  0,46ha;                           - Xã Hà Lâm:          0,05ha.

- Xã Hà Sơn:                  0,54ha                            - Xã Hà Thái:          0,03ha

- Xã Hà Phú:                  0,25ha.                           - TT Hà Trung:        0,10ha

d. Đất rừng sản xuất:  2,82ha.

* Phân bổ cho các xã:

 

- Xã Hà Vân:                 0,03ha;

- Xã Hà Giang:               0,16ha;

- Xã Hà Sơn:                  2,30ha;

- Xã Hà Tân:                  0,20ha

- Xã Hà Lai:                   0,02ha;

- Xã Hà Châu:                0,11ha;

 

 

e. Đất nuôi trồng thủy sản: 12,07ha.

- Thị trấn Hà Trung:      1,85ha

- Xã Hà Vinh:                0,97ha.

- Xã Hà Bắc:                  0,09ha

- Xã Hà Vân:                 0,20ha

- Xã Hà Thanh:              0,87ha

- Xã Hà Phú:                  0,02ha

- Xã Hà Châu:                0,04ha

- Xã Hà Hải:                            0,33ha

- Xã Hà Phong:              0,70ha

- Xã Hà Sơn:                  0,49ha

- Xã Hà Đông:               0,54ha

- Xã Hà Tân:                  3,47ha.

- Xã Hà Tiến:                 1,53ha.

- Xã Hà Lai:                   0,24ha.

- Xã Hà Thái:                 0,73ha

 

 

2. Đất phi nông nghiệp:         10,00ha

a. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,25ha

* Phân bổ cho xã Hà Phong: 0,25ha.

b. Đất phát triển hạ tầng: 4,00ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Thị trấn Hà Trung:      0,49ha

- Xã Hà Long:                 0,05ha

- Xã Hà Phong:              0,05ha

- Xã Hà Vân:                 0,40ha

- Xã Hà Thanh:              0,17ha

- Xã Hà Lâm:                 0,03ha

- Xã Hà Sơn:                  0,13ha

- Xã Hà Lĩnh:                 0,40ha

- Xã Hà Đông:               2,00ha

- Xã Hà Châu:                0,23ha

- Xã Hà Thái:                 0,10ha

 

 

c. Đất ở tại nông thôn: 1,90ha.

*  Phân bổ cho các xã :

- Xã  Hà Long:     0,80ha                            - Xã Hà Ninh:       0,70ha

- Xã Hà Bắc:        0,30ha.                           - Xã Hà Tân:        0,10ha

d. Đất trụ sở cơ quan:  0,31ha.

* Phân bổ cho các xã

- Xã Hà Vân:                           0,05ha

- Xã Hà Lâm:                           0,11ha

e. Đất nghĩa địa: 0,30ha

* Phân bổ cho xã Hà Hải:        0,30ha

g. Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,06ha

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Bắc:                            0,04ha

- Xã Hà Thanh:                       0,02ha.

h. Đất mặt nước chuyên dùng: 3,18ha

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Vinh:                0,15ha

- Xã Hà Vân:                 0,94ha

- Xã Hà Thanh:              0,36ha

- Xã Hà Tân:                    1,03ha

- Xã Hà Đông:               0,33ha

- Xã Hà Tiến:                 0,36ha

- Xã Hà Lai:                             0,01ha

 

3. Đất chưa sử dụng: 16,29ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Thị trấn Hà Trung:      1,95ha

- Xã Hà Long:                0,70ha

- Xã Hà Vinh:                0,45ha

- Xã Hà Bắc:                  0,17ha

- Xã Hà Vân:                 0,55ha

- Xã Hà Yên:                  0,45ha

- Xã Hà Dương:             0,70ha

- Xã Hà Tân:                   9,00ha

- Xã Hà Phú:                  0,15ha

- Xã Hà Ninh:                0,50ha

- Xã Hà Lâm:                 0,36ha

- Xã Hà Đông:               0,40ha

- Xã Hà Tiến:                 0,65ha

- Xã Hà Sơn:                    0,05ha

 - Xã Hà Bình:               0,20ha

- Xã Hà Hải:                     0,01ha

 

III. KẾ HOCH CHUYỂN MC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019

( Có PHỤ LỤC III chi tiết  kèm theo).

III.1 Kế hoạch chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mà nhà nước thu hồi đất.

III.1.1. Chuyển mục đích đất trồng lúa: 93,02ha.

1. Chuyền đất trồng lúa sang khu dân cư nông thôn:  47,34ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Long:      3,00ha

- Xã Hà Vinh:       0,50ha

- Xã Hà Bắc:        1,62ha

- Xã Hà Vân:        1,25ha

- Xã Hà Yên:        1,70ha

- Xã Hà Thanh:    0,34ha

- Xã Hà Giang:     0,72ha

- Xã Hà Dương:    3,32ha

- Xã Hà Phú:        1,35ha

- Xã Hà Phong:    0,95ha

- Xã Hà Ngọc:      1,10ha

- Xã Hà Hải:                  1,16ha

- Xã Hà Ninh:       12,52ha

- Xã Hà Lâm:       0,20ha

- Xã Hà Sơn:        0,18ha

- Xã Hà Lĩnh:       1,70ha

- Xã Hà Đông:      1,17ha

- Xã Hà Tân:        2,72ha

- Xã Hà Bình:       2,05ha

- Xã Hà Lai:         1,95ha

- Xã Hà Châu:      2,03ha

- Xã Hà Toại:       1,00ha

- Xã Hà Thái:       3,21ha

- Xã Hà Tiến:         1,60ha

 

 

3. Chuyền đất trồng lúa sang đất dự án cơ sở thể thao:  2,50ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Hải:                  0,89ha                            - Xã Hà Bắc:        1,49ha

- Xã Hà Thái:       0,12ha.

 

 

 

4. Chuyền đất trồng lúa sang đất văn hóa:  1,18ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã  Hà Hải:                 0,48ha;

- Xã Hà Thái:                 0,60ha

- Xã Hà Dương:             0,10ha.

5. Chuyển đất trồng lúa sang đất sinh hoạt cộng đồng: 0,75ha

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Ngọc:                0,10ha                  - Xã Hà Vân:                 0,22ha

- Xã Hà Bắc:                  0,25ha                  - Xã Hà Thái:                 0,18ha

 

6. Chuyền đất trồng lúa sang đất giao thông:  9,15ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Hải:                  0,30ha

- Xã Hà Tân:        1,24ha

- Xã Hà Toại:       0,30ha

- Xã Hà Phong:    0,50ha

- Xã Hà Đông:       0,15ha

- Xã Hà Giang:     1,16ha

- Xã Hà Sơn:        0,30ha

- Xã Hà Ninh:       2,80ha

- Xã Hà Bình:       2,40ha

 

7. Chuyền đất trồng lúa sang đất thủy lợi:  4,72ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Hải:                  0,02ha

- Xã Hà Đông:      0,10ha

- Xã Hà Tân:        1,11ha

- Xã Hà Lĩnh:         1,00ha

- Xã Hà Châu:      0,99ha

- Xã Hà Phong:    0,30ha

- Xã Hà Sơn:        0,50ha

- Xã Hà Toại:         0,35ha

 

8. Chuyền đất trồng lúa sang đất giáo dục:  4,62ha.

* Phân bổ cho các xã:       

- Xã Hà Hải:                  0,07ha.                 - Xã Hà Ngọc:                1,00ha

- Xã Hà Đông:               0,55ha;                 - Xã Hà Yên:                  3,00ha

9. Chuyển đất trồng lúa sang đất y tế: 0,35ha

* Phân bổ cho xã Hà Thái:      0,35ha

10. Chuyền đất trồng lúa sang đất cơ sở chợ:  4,25ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Phong:              2,00ha                  - Xã Hà Lĩnh:                 0,60ha

- Xã Hà Phú:                  0,55ha                  - Xã Hà Yên:                  0,30ha

- Xã Hà Tân:                  0,80ha

11. Chuyển đất trồng lúa sang đất di tích lịch sử văn hóa: 3,67ha

* Phân bổ cho xã Hà Long:     3,67ha

12. Chuyền đất trồng lúa sang đất bãi rác, xử lý rác thải:  0,02ha.

* Phân bổ cho xã Hà Thái:      0,02ha

13. Chuyền đất trồng lúa sang đất làm nghĩa trang, nghĩa địa:  3,40ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Ngọc:                2,00ha

-  Xã Hà Bắc:                 0,40ha.

- Xã Hà Thái:                 1,00ha

 

14. Chuyển đất trồng lúa sang đất cụm công nghiệp: 11,0ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Đông:      3,00ha

- Xã Hà Tân:        8,00ha

III.2 Kế hoạch chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng (do Nhà đầu tư tự thỏa thuận).

III.2.1. Chuyển mục đích đất trồng lúa: 467,99ha.

1. Chuyền đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  11,60ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Hải:                            2,00ha                  - Xã Hà Phong:              2,50ha

- Xã Hà Tân:                  4,00ha                  - Xã Hà Bắc:                  0,10ha

- Xã Hà Ninh:                2,00ha                  - Xã Hà Lĩnh:                 1,00ha.

 

 

2. Chuyền đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ:  5,11ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Đông:               1,20ha;      

- Xã Hà Long:                0,15ha;

- Xã Hà Sơn:                  0,45ha.

- Xã Hà Lai:                     0,39ha

- Xã Hà Ninh:                0,42ha.

- Thị trấn Hà Trung:      0,40ha.

- Xã Hà Bình                 0,40ha

 

3. Chuyển đất trồng lúa sang đất khai thác khoáng sản: 20,00ha

* Phân bổ cho xã Hà Bình:      20,00ha

4. Chuyền đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác:  375,58ha.

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Ngọc:      7,10ha

- Xã Hà Vân:        30,00ha

- Xã Hà Long:      30,00ha

- Xã Hà Lâm:       14,00ha

- Xã Hà Toại:       30,70ha

- Xã Hà Châu:      63,50ha

- Xã Hà Dương:    4,40ha

- Xã Hà Phong:    9,00ha

- Xã Hà Sơn:        45,00ha

- Xã Hà Phú:        3,28ha

- Xã Hà Vinh:       15,70ha

- Xã Hà Tiến:       22,10ha

- Xã Hà Hải:                  100,00ha

- Xã Hà Tân:            0,80ha

 

 

 

 

5. Chuyền đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác: 46,70ha.

* Phân bổ cho xã:

- Xã Hà Long:                20,00ha;               - Xã Hà Giang:               3,20ha

- Xã Hà Lĩnh:                 18,00ha                - Xã Hà Toại:                 1,50ha

- Xã Hà Sơn:                  4,00ha

6. Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản:       7,00ha

* Phân bổ cho các xã:

- Xã Hà Yên:        6,00ha. Lấy vào đất trồng lúa

- Xã Hà Sơn:        1,00ha. Lấy vào đấy trồng lúa

7. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

* Phân bổ cho xã Hà Sơn:       2,00ha

 

 

PHẦN III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hà Trung được lập trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được phê duyệt và trên cơ sở đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước để đánh giá, đề ra kế hoạch sử dụng đất của năm kế hoạch và những năm tiếp theo được sát với nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mặt khác cũng xác định được diện tích chuyển mục đích của các loại đất để tính toán nguồn ngân sách phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung đề nghị sở Tài nguyên môi trường cùng các sở ban ngành cấp tỉnh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hà Trung để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                           CHỦ TỊCH

 

 

 

°