Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
2014 người đang online

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện năm 2023

100%

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, thời gian tiếp công dân trong giờ hành chính theo quy định (thời gian cụ thể theo lịch đính kèm).

- Trường hợp ngày tiếp công dân trùng với ngày lãnh đạo có công tác đột xuất thì chuyển sang ngày kế tiếp gần nhất và có thông báo tại phòng tiếp công dân huyện và trên trang thông tin điện tử huyện.

2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân huyện.

3. Thành phần:

- Tùy theo vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng chí chủ trì tiếp công dân giao Văn phòng HĐND&UBND huyện mời các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia tiếp công dân.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; Ban Tiếp công dân huyện cử cán bộ tiếp công dân cùng Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện để đảm bảo các điều kiện phục vụ tiếp công dân theo quy định.

4. Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở các xã, thị trấn; thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Thường trực HĐND huyện Hà Trung thông báo đến nhân dân và cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết và thực hiện./.

 

 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2023

Tháng

Họ và tên

Người tiếp công dân

Chức vụ

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 1.  

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 18/01/2023

(thứ Tư)

 1.  

Ông: Trịnh Đình Phương

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 17/02/2023

(thứ Sáu)

 1.  

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 17/03/2023

(thứ Sáu)

 1.  

Ông: Trịnh Đình Phương

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 18/04/2023

(thứ Ba)

 1.  

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 17/05/2023

(thứ Tư)

 1.  

Ông: Trịnh Đình Phương

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 19/06/2023

(thứ Sáu)

 1.  

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 18/07/2023

(thứ Ba)

 1.  

Ông: Trịnh Đình Phương

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 18/08/2023

(thứ Sáu)

 1.  

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 18/09/2023

(thứ Hai)

 1.  

Ông: Trịnh Đình Phương

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 17/10/2023

(thứ Ba)

 1.  

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 17/11/2023

(thứ Sáu)

 1.  

Ông: Trịnh Đình Phương

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

Phòng tiếp công dân huyện

Ngày 18/12/2023

(thứ Hai)

°