Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
289 người đã bình chọn
2770 người đang online

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

100%

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP  ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân;

Thực hiện Nội quy tiếp công dân của UBND huyện Hà Trung; UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2023, cụ thể như sau:

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

16/01 (thứ hai)

2

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/01 (thứ hai)

3

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/02 (thứ tư)

4

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

28/02 (thứ ba)

5

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/03 (thứ tư)

6

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/03 (thứ năm)

7

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

17/4 (thứ hai)

8

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

28/4 (thứ sáu)

9

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/05 (thứ hai)

10

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/05 (thứ ba)

11

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/06 (thứ năm)

12

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/06 (thứ sáu)

13

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

17/07 (thứ hai)

14

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

31/07 (thứ hai)

15

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/08 (thứ ba)

16

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/08 (thứ tư)

17

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/09 (thứ sáu)

18

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

29/09 (thứ sáu)

19

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

16/10 (thứ hai)

20

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/10 (thứ hai)

21

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/11 (thứ tư)

22

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/11 (thứ năm)

23

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/12 (thứ sáu)

24

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

29/12 (thứ sáu)

1. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phải có lãnh đạo phòng Thanh tra và liên quan đến phòng, ban, đơn vị nào thì mời lãnh đạo phòng, ban, đơn vị đó tham gia tiếp.

2. Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân của các xã, thị trấn và Thông báo trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

 

UBND huyện Hà Trung thông báo đến nhân dân và cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết và thực hiện./.

°