Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
1021 người đang online

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

100%

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐCP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2024, cụ thể như sau: 

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/01 (thứ hai)

2

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

25/01 (thứ năm)

3

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

19/02 (thứ 2) 

4

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện                      

 26/02 (thứ 2)

5

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/3 (thứ 6)

6

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện                      

 25/3 (thứ 2) 

7

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

 15/4 (thứ 2)

8

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện                      

 25/4 (thứ 5) 

9

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/05 (thứ tư)

10

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

24/05 (thứ sáu)

11

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

17/06 (thứ hai)

12

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

25/06 (thứ ba)

13

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/07 (thứ hai)

14

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

25/07 (thứ năm)

15

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/08 (thứ năm)

16

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 26/08 (thứ hai)

17

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

16/09 (thứ hai)

18

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

25/09 (thứ tư)

19

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/10 (thứ ba)

20

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 25/10 (thứ sáu)

21

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

15/11 (thứ sáu)

22

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

 25/11 (thứ hai)

23

Ông: Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện

16/12 (thứ hai)

24

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

25/12 (thứ tư)

- Trong trường hợp vì lý do khách quan, không thể tiếp công dân theo lịch, Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân và thông báo cho tổ chức, công dân đã đăng ký biết người tiếp công dân.

- Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện và Trưởng các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ theo lịch, Chủ tịch UBND huyện thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân.

- Công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân, thường xuyên tiếp công dân tất cả các ngày làm việc trong tuần tại phòng tiếp công dân UBND huyện.

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân– UBND huyện Hà Trung. Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian tiếp: Trong giờ hành chính các ngày làm việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung thông báo lịch tiếp công dân để nhân dân, các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

°