Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện,năm 2020

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2021.

 

 
   

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân của huyện (tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) như sau:

STT

Ngày, tháng

tiếp công dân

Họ và tên, chức vụ người tiếp công dân

1

19/7/2021

(Thứ Hai)

Ông Trịnh Đình Phương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

2

09/8/2021

(Thứ Hai)

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

10/9/2021

(Thứ Sáu)

Ông Trịnh Đình Phương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

4

08/10/2021

(Thứ Sáu)

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

5

12/11/2021

(Thứ Sáu)

Ông Trịnh Đình Phương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

6

08/12/2021

(Thứ Tư)

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Trường hợp cần thiết hoặc đột xuất, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện sẽ bố trí tiếp công dân; đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện mời các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân huyện, cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân của các xã, thị trấn và thông báo trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- UBMTTQ, và các Đoàn thể cấp huyện;

- Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, PC.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

°