Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện,năm 2020

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2020

 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân của huyện (tiểu khu 6 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) như sau:

 

Số

TT

Ngày, tháng

tiếp công dân

Họ và tên, chức vụ

người tiếp công dân

1

10/7/2020

(Thứ Sáu)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 

2

15/8/2020

(Thứ Sáu)

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

3

11/9/2020

(Thứ Hai)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

 

4

15/10/2020

(Thứ Năm)

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

5

10/11/2020

(Thứ Ba)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 

6

10/12/2020

(Thứ Năm)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

 

 

Trường hợp cần thiết hoặc đột xuất, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện sẽ bố trí tiếp công dân; đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện mời các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân huyện, cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân của các xã, thị trấn và thông báo trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 02/01/2020 của Thường trực HĐND huyện về Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch HĐND huyện năm 2020)./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND tỉnh (Báo cáo);

- Thường trực Huyện ủy (Báo cáo);

- UBND, UBMTTQ huyện;

- Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, PC.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long

°