Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Lịch tiếp công dâncủa đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2019

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2019 của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại các xã, thị trấn thuộc khu vực bầu cử của các Tổ đại biểu như sau:

1. Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: (Có lịch cụ thể kèm theo).

2. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân trong giờ hành chính buổi sáng của các ngày trong lịch. Trường hợp tháng nào không thể tiếp công dân theo lịch, đại biểu phải thông báo với Tổ trưởng Tổ đại biểu trước 03 ngày để điều chỉnh người tiếp công dân hoặc ngày tiếp công dân ở đơn vị đó.

3. Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm phối hợp với Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong khu vực bầu cử để đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của địa phương; theo dõi và định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về hoạt động tiếp công dân của các đại biểu trong Tổ.

4. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân. Niêm yết công khai lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại Trụ sở và thông báo rộng rãi cho cử tri và nhân dân biết.

5. Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở các xã, thị trấn; thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ngành, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./.

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng HĐND tỉnh (Báo cáo);

- Thường trực Huyện ủy (Báo cáo);

- UBND, UBMTTQ huyện;

- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, Ban PC.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long

 

                                                     

                                                                        

                                          

                                                  

 

                                                  

                                                                                          

 

°