Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ năm 2019

100%

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ năm 2019, như sau:

          1- Đồng chí Bí thư Huyện uỷ tiếp dân định kỳ hằng tháng, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp công dân

1

Tháng 6

Ngày 18 (thứ Ba)

2

Tháng 7

Ngày 18 (thứ Năm)

3

Tháng 8

Ngày 19 (thứ Hai)

4

Tháng 9

Ngày 18 (thứ Tư)

5

Tháng 10

Ngày 18 (thứ Sáu)

6

Tháng 11

Ngày 18 (thứ Hai)

7

Tháng 12

Ngày 18 (thứ Tư)

          Trường hợp vì lý do khách quan không thể thực hiện được theo lịch tiếp dân, đối thoại với dân như đã thông báo, thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác.

          2- Thời gian:

          - Buổi sáng: Mùa đông bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

                             Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ.

          - Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

                              Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ.

          3- Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân, Trụ sở cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện (Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung).

          Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ năm 2019 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết./.

Nơi nhận:                                                              T/L BAN THƯỜNG VỤ

- UBKT, BNC Tỉnh uỷ (b/c)                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG

- Văn phòng TU (b/c),                   

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện,

- Uỷ ban nhân dân huyện,

- Các ban Huyện ủy,

- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện,

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc;

- Ban tiếp công dân huyện,

- Lưu Văn phòng HU.                                                                           Trịnh Đình Phương