100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021

 

 
   

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (TỔ 26) thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân huyện Hà Trung (tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung) như sau:

STT

Họ và tên đại biểu HĐND tỉnh

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Lê Thanh Hải

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung

Ngày  23/7 (thứ Sáu)

2

Ông: Lê Văn Đông

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày  20/8 (thứ Sáu)

3

Ông: Lê Thanh Hải

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung

Ngày  24/9 (thứ Sáu)

4

Ông: Lê Thanh Hải

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung

Ngày  22/10 (thứ Sáu)

5

Ông: Lê Văn Đông

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày  19/11 (thứ Sáu)

6

Ông: Nguyễn Văn Thi

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày  24/12 (thứ Sáu)

Thường trực HĐND, UBND huyện Hà Trung phối hợp với đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân tại địa bàn ứng cử của đại biểu. Căn cứ vào lịch tiếp công dân nêu trên, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện cử đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng với đại biểu HĐND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân huyện.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (Tổ 26) được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân của các xã, thị trấn và thông báo trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (Tổ 26) thông báo, để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);

- Thường trực UBND tỉnh (để b/c);

- Văn phòng HĐND tỉnh (để b/c);

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- UBND, UBMTTQ huyện;

- Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện;

- Trung tâm VH,TT,TT & Du lịch;

- TT. HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HÀ TRUNG

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
°
393 người đang online