Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2020

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2020

Thực hiện Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về việc tiếp công dân;

Căn cứ lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2020;

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện  năm 2020, cụ thể như sau:

 

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

15/6 ( thứ hai )

2

Ông:      Lê Thanh Hải

Chủ tịch

26/6 ( thứ sáu )

3

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

15/7 ( thứ tư )

4

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

31/7 ( thứ sáu )

5

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

17/8 ( thứ hai )

6

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

28/8 ( thứ sáu )

7

Ông:      Lê Thanh Hải

Chủ tịch

15/9 ( thứ ba )

8

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

25/9 ( thứ sáu )

9

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

15/10 ( thứ năm )

10

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

30/10 ( thứ sáu )

11

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

16/11 ( thứ hai )

12

Ông:      Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

27/11 ( thứ sáu)

13

Ông:      Lê Thanh Hải

Chủ tịch

15/12 ( thứ ba )

14

Ông:      Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

25/12 ( thứ sáu )

Trong quá trình tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện liên quan đến phòng, ban, đơn vị nào thì mời lãnh đạo phòng, ban, đơn vị đó tham gia tiếp./.

( Thông báo này thay thế Thông báo số 222/TB-UBND ngày 13/12/2019 )