Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2020

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2020.

 

Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về việc tiếp công dân;

Căn cứ lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2020;

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện năm 2020, cụ thể như sau:

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Lê Thanh Hải

Chủ tịch

15/ 9 (thứ ba)

2

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch

25/9 (thứ sáu)

3

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

15/10 (thứ năm)

4

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch

30 /10 (thứ sáu)

5

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

16 /11 (thứ hai)

6

Ông: Hoàng Văn Long

Phó Chủ tịch

27/11 (thứ sáu)

7

Ông: Lê Thanh Hải

Chủ tịch

15/12 (thứ ba)

8

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch

25/12 (thứ sáu)

 

Trong quá trình tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện liên quan đến phòng, ban, đơn vị nào thì mời lãnh đạo phòng, ban, đơn vị đó tham gia tiếp./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 62/TB-UBND ngày 25/5/2020)

     

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c);

- Ban Kiểm tra Tỉnh ủy (B/c);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (B/c);

- Ban tiếp công dân tỉnh (B/c);

- Thanh tra tỉnh (B/c);

- TTHU, HĐND, UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;

  - Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện;

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TD.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải

°