Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN HÀ TRUNG

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung

(Tên gọi, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định: 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ)

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ:

Hội Người cao tuổi huyện là tổ chức tự nguyện của công dân, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Nhiệm vụ:

- Tập hợp, đoàn kết, động viên Người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội; giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò Người cao tuổi.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.

- Tập hợp các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Người cao tuổi để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đại diện cho Người cao tuổi huyện tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của Người cao tuổi và của Tổ quốc.

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Nguyễn Trọng Cận , Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

+ Địa chỉ: Hà Ngọc, Hà trung, Thanh Hoá

+ Email: hoinguoicaotuoiht@gmail.com

+ Điện thoại:                            DĐ: 0986 650 778

2. Danh sách cán bộ:

​​
 

Ông: Vũ Ngọc Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán:

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Điện thoại: DĐ: 

           1. Chủ tịch Hội là người đại diện cho Hội trước Pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi mặt của Hội.

          2. Chỉ đạo Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành và chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, ký các công văn, giấy tờ quan trọng, các Báo cáo Tổng kết.

          3. Đại diện Hội Người cao tuổi huyện làm thành viên của MTTQ huyện, tham gia ký kết các chương trình với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của Pháp luật.

          4. Quyết định những công việc đột xuất khi không họp được Ban Thường vụ và phải báo cáo với Ban Thường vụ trong cuộc họp gần nhất.

          5. Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng tài sản của Hội được UBND huyện trang cấp. Là chủ tài khoản của Hội, ký duyệt quyết toán, thu, chi trong việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

          6. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề nghị, khiếu nại của hội viên, phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật.

          7. Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của huyện ủy, UBND  huyện khi được phân công và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện  giao.


 

Ông: Lê Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 16 tháng 10 năm 1953

Quê quán: Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hoá

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ:

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Điện thoại: 0915 942 101

- Được Chủ tịch phân công chịu trách nhiệm một số mặt công tác của Hội và công tác thi đua, khen thưởng, phụ trách công tác văn phòng.

- Cùng Chủ tịch tổ chức các hoạt động của Hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban chấp hành, Ban Thường vụ về các chủ trương, biện pháp và tổ chức các hoạt động của Hội.

- Điều hành công việc của Hội khi Chủ tịch vắng mặt và báo cáo kết quả sau khi giải quyết và thực hiện công việc.

 

     

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

                - 2010: UB MTTQ tỉnh tặng Giấy khen;

                - 2011: UB MTTQ tỉnh tặng Giấy khen;

                - 2012: UBND huyện tặng Giấy khen;

                - 2013: Hội NCT tỉnh và UBND huyện tặng Giấy khen;

                - Năm 2014, BCHTW Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen, UBND huyện tặng Giấy khen trong 5 năm phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng" giai đoạn 2009-2014, Huyện uỷ tặng Giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014

                - Năm 2015 được BCHTW Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen, Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hoá tặng cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua của Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện tặng Giấy khen.

°