Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
2644 người đang online

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo như mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, các thiết bị trường học, quy chế thi cử và cấp bằng chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

1. TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC:

 Đồng chí: Nguyễn Văn Huy

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: Lĩnh Toại - Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: Đại học, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu Phong Vận Thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC

Đồng chí: Lê Văn Phong

Sinh ngày: 10/8/1969

Quê quán: Hà Thái - Hà Trung

Nơi ở hiện nay: Hà Thái - Hà Trung

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC

Đồng chí: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán:

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: 

°