Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
369 người đang online

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

I. TRƯỞNG PHÒNG

 Đồng chí: Nguyễn Văn Thịnh

 Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1969

 Quê quán: Yến Sơn - Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Yến Sơn - Hà Trung

II. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 Đồng chí: Nguyễn Thị Ban

 Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1982

 Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Nội Thượng Hà Bình

 

°