Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
281 người đang online

100%

Phòng Tài nguyên và Môi trường    

Địa chỉ: TK6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Email: phongtnmthatrung@gmail.com

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

    a. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ: Là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện Hà Trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Có con dấu riêng.

    b. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ cơ quan: TK6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

-Gmail:  Thien67tnmt@gmail.com

- Số điện thoại cơ quan: 0373.836.130;

- Điện thoại di động: 0913.319.342

II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

Đồng chí: ĐẶNG VĂN THIỆN

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1968

 Quê quán: Hà Dương – Hà Trung – Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH Nông học Thổ nhưỡng.

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: Hà Dương – Hà Trung – Thanh Hóa

Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

Điện thoại: 0913.319.342

Phụ trách quản lý phòng, cán bộ phòng và cán bộ địa chính các xã, thị trấn Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật và Chủ tịch UBND huyện giao. Tham gia HĐ bồi thường, hỗ trợ và TĐC các dự án.

2Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

 Đồng chí: 

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: 

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: 

Điện thoại: 

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công gồm: Phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ QLĐĐ; xây dựng giá đất hàng năm; Tham gia HĐ bồi thường, hỗ trợ và TĐC các dự án; Thực hiện các chỉ đạo của Trưởng phòng, UBND huyện giao.

 Danh sách Công chức chức phòng:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Trình độ

 

Văn hóa

Chuyên môn
(ghi rõ chuyên ngành)

Chính trị

Ghi chú

1

2

3

5

6

7

8

9

1

Đỗ Ngọc Oai

04/6/1987

Xã Hà Tân,

huyện Hà Trung,

tỉnh Thanh Hóa

12/12

Đại học Nông nghiệp 1;
Chuyên ngành: Quản lý đất đai

TC

 

2

Lê Nguyên Vương

25/11/1972

Xã Hà Châu,

huyện Hà Trung
tỉnh Thanh Hóa

12/12

Thạc sỹ
Chuyên ngành: Quản lý đất đai

TC

 

3

Phùng Thị Thu Hà

02/9/1988

Xã Yên Dương,

huyện Hà Trung
tỉnh Thanh Hóa

12/12

Đại học Nông nghiệp 1;
Chuyên ngành: Quản lý đất đai

TC

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CÁC CHỦ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được trong 2 năm qua:

a. Tình hình triển khai văn bản pháp luật đất đai

          Trong 2 năm qua, phòng đã tham mưu cho UBND huyện đã tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện Hà Trung thông qua:

          - Hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thôn.

          - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện tốt việc triển khai, tập huấn và tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của các Bộ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; phối hợp với Hội Nông dân huyện tập huấn, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 cho Uỷ viên BCH và chi hội trưởng chi hội nông dân các thôn cho các xã, thị trấn; phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT cho cán bộ chủ chốt, các tổ chức đoàn thể cấp xã.  

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Chỉ thị về Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên khoáng sản; Quản lý môi trường và các văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy ban hành Chỉ thị, UBND huyện ban hành Phương án về tiếp tục thực hiện việc “Dồn điền đổi thửa” xây dựng Nông thôn mới; phê duyệt phương án “Dồn điền đổi thửa”; chỉ đạo và hướng dẫn các xã triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt

b. Lĩnh vực đất đai.

          - Hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 cho 24/24 xã đạt 100% KH.

          - Trong 2 năm 2014-2015 tham mưu trình UBND huyện cấp 2687 giấy, (Trong đó 1311 giấy xử lý các trường hợp xã cấp đất trái thẩm quyền) nâng tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp trên toàn huyện đến nay là 27.350/29.509 đạt 92,7% tổng số giấy cần cấp. 

- Hoàn thành công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Lâm nghiệp của các hộ gia đình cá nhân tham gia dự án WB3 (329 giấy)

          - Tiếp tục xây dựng các giải pháp tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

c. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và môi trường

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã giải toả các bãi tập kết cát không nằm trong quy hoạch của Tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức đang khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp, tạo điều kiện và tham gia với các đoàn: Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tập kết kinh doanh cát của công ty Vũ Bảo; Phối hợp sở TN & MT kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường của 17 mỏ; Phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường - Côngan tỉnh kiểm tra 8 mỏ. Qua kiểm tra, các chủ mỏ cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, các sai sót đều được nhắc nhở, xử lý theo quy định.

- Kiểm tra, phối hợp kiểm tra, đình chỉ 20 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại các xã: Hà Vinh, Hà Lĩnh, Hà Ninh, Hà Bình, Hà Lâm, Hà Phú, Hà Tiến, Hà Vân, Hà Thanh, Hà Đông.

- Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh: Chấp thuận chủ trương cấp giấy phép thăm dò khai thác mới cho 03 đơn vị; Chấp thuận chủ trương cấp lại, gia hạn giấy phép khai thác cho 11 đơn vị; chấp thuận chủ trương xin mở rộng mỏ cho 02 đơn vị; Chấp thuận chủ trương xin tận thu đất san lấp cho 06 đơn vị; Lập văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 18 đơn vị.

- Tham mưu cho UBND huyện thông báo dừng hoạt đông khai thác khoáng sản đối với các đơn vị hết hạn giấy phép khai thác mỏ, đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp phép mỏ theo quy định.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Ngày Môi trường thế giới, Ngày nước thế giới, Giờ trái đất, Ngày khí tượng thủy văn...

- Chỉ đạo, đôn đốc các xã xây dựng và thực hiện quy hoạch khu chứa rác thải, thành lập các tổ thu gom và xử lý rác thải trong các khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường. Lập phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh của huyện.

          - Hưởng ứng tuần lễ vệ sinh ATTP – PCCN, UBND huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ - PCCN, kiểm tra 6 đơn vị: Công ty Châu Quý, Vinastons, HTX Thạch Bền, HTX Chung Nghĩa, HTX Tân Sơn, DN tư nhân Tân Hải, lập biên bản yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung của ĐTM, cam kết BVMT và đề án BVMT.

          Phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường kiểm tra 6 đơn vị: Kim khí Hà Trung; công ty TNHH một thành viên xi măng Tam Điệp; Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh  Hóa; HTX Đồng Minh; DN Thanh Thanh Tùng; CT Tân Thành 2; lập biên bản yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung của ĐTM, cam kết BVMT và đề án BVMT, lấy mẫu phân tích để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ hoạt động của các cơ sở đến môi trường xung quanh, qua phân tích các chỉ tiêu cơ bản đều nằm trong giới hạn cho phép.

          Tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các mỏ khai thác đất, đá và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện.

d. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

          Tham mưu cho UBND huyện xác minh giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Văn Sáu xã Hà Tiến; phối hợp với Thanh tra huyện xác minh giải quyết đơn khiếu nại của ông Xứng xã Hà Ngọc, bà Khước xã Hà Ninh; chỉ đạo, hướng dẫn các xã giải quyết những đề nghị, kiến nghị của các hộ chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất; tham mưu cho Hội đồng GPMB huyện giải quyết theo thủ tục kiến nghị 75/75 đơn đề nghị, kiến nghị trong giải phóng mặt bằng các dự án: Thủy lợi Bắc-Long-Giang, Chùa Linh Xứng, Cụm CNLN Hà Dương; các đơn thư, đề nghị, kiến nghị của dân đều được trả lời giải quyết đúng quy định pháp luật hiện hành.

          2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai thực hiện:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016- 2020.

          2. Giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cho các xã, thị trấn trên cơ sở phê duyệt của UBND tỉnh; tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2016; thực hiện công tác GPMB đảm bảo đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các ngành, các lĩnh vực

3. Tạo quỹ đất để đấu giá các mặt bằng đất ở tạo nguồn thu cho NS huyện, xã vượt chỉ tiêu đước giao.

4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cần tập trung kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ở cơ sở, giải quyết các vướng mắc về ranh giới sử dụng của các hộ. Lập hồ sơ xử lý để xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp phù hợp quy hoạch theo quy định hiện hành. Tăng cường cán bộ chuyên môn huyện giúp cho cán bộ địa chính và những người giúp việc cho cán bộ địa chính xã thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công khai toàn bộ quy trình, hồ sơ thủ tục xử lý vi phạm về đất, các hồ sơ đề nghị cấp giấy tại Văn phòng đăng ký QSD đất, để:

- Tập trung xử lý hồ sơ, cấp 1.000 giấy CNQSD đất ở cho hộ đã sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch (Trong đó 600 giấy xử lý các trường hợp vi phạm); thẩm định hồ sơ, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho các xã đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính năm 2015 và 2016;

- Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức, công đồng dân cư.

- Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2016.

- Thực hiện các thủ tục chuyển quyền SDĐ, đăng ký giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, các dịch vụ địa chính khác đúng quy định pháp luật.

5. Quản lý tốt TN khoáng sản trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức đang khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện thực hiện quy trình, quy định về khai thác, sử dụng vật liệu nổ, bảo hộ lao động bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

6. Tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm tra và xử lý kịp thời các thông tin, tập trung vào những xã hay để xẩy ra vi phạm, tăng cường chỉ đạo cán bộ địa chính xã thông qua chế độ giao ban, báo cáo bằng văn bản, quy trách nhiệm cho cán bộ phụ trách để hạn chế tối đa việc để xẩy ra vi phạm trong quản lý tài nguyên và môi trường, tập trung kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; Chỉ đạo các xã tập trung kiểm tra, thống kê và lập phương án xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai (lấn, chiếm, xử dụng sai mục đích) ở cơ sở.

7. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB đảm bảo nhu cầu về mặt bằng đất để thực hiện các dự án, tập trung cho các dự án trong điểm; các dự án xây dựng MB SXKD của các doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn huyện...

8. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, Tổ chức ít nhất một lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ địa chính xã, thường xuyên xem xét đánh giá đúng chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ địa chính, tham mưu chỉ đạo các xã xử lý nghiêm đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có vi phạm trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ địa chính kế cận.

10. Chỉ đạo các xã còn lại XD bãi chứa rác thải và thành lập các tổ thu gom rác thải, phói hợp với DN tổ chức thu gom về khu xử lý tập trung của huyện; phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan ban nghành thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Phối hợp tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Luật bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên Nước. Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân thông qua các sự kiện môi trường Thế Giới và trong nước.

11. Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các ban ngành ở tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Phát huy sự đoàn kết nội bộ, vai trò làm chủ và trách nhiệm cá nhân trong thi hành công vụ, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cơ sở, sử lý nhanh chóng, kịp thời, chính xác đúng pháp luật các nhiệm vụ chuyên môn để tham mưu tốt cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho lãnh đạo và nhân viên trong phòng. Duy trì tốt chế độ giao ban báo cáo định kỳ đối với phòng theo tuần và cán bộ địa chính xã theo tháng.

 

°