Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Phòng Tư pháp - UBND huyện Hà Trung
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b. Thông tin liên hệ:

+ Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

+ điện thoại: 0373.621.636

+Email: phongtuphaphatrung@gmail.com

2. Danh sách Cán bộ:

2.1.TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí:

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán:  

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: 

2.2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Lê Thị Hân

Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1980

Quê quán:  Hoằng Quý - Hoằng Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Phú Sơn - Bỉm Sơn

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Thành tích những năm gần đây

- Năm 2010: Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp (Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 02/6/2010 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp Thanh Hóa giai đoạn 2005-2010)

- Năm 2013: Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp (Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 03/01/2014 đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2013)

- Năm 2014: Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp (Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 14/1/2015 đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2014)

- Năm 2015: Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp (Quyết định số 105/QĐ-STP ngày 19/8/2015 đã có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam)

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được từ 2010 đến nay

1.1 Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật

Từ năm 2010 đến nay tham mưu cho UBND huyện nhiều hội nghị tuyên truyền các văn bản luật: Luật Nuôi con nuôi, Luật người Khuyết tật, Luật An toàn thực phẩm, Luật Khám chữa bệnh, Luật Thanh tra, Luật Dân quân tự vệ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật người Cao tuổi, Luật người Khuyết tật, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thi hành án hình sự, Nghị định 80/2011/NĐ-CP, Luật tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật,  pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, đất đai, tài nguyên và môi trường, các văn bản hướng dẫn về liên thông TTHC về cấp khai sinh, đăng ký thường trú và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ luật lao động, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Biển Việt Nam, Hiến Pháp 2013, Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hòa giải cơ sở ... (đạt 100%  so với kế hoạch).

Thực hiện kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn, yêu cầu 25/25 xã, thị trấn tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015” và nhiều đề án khác.

1. 2. Xây dựng và thẩm định văn bản QPPL

Tham gia góp ý một số dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.

Tham gia góp ý thẩm định các văn bản QPPL do các đơn vị được Chủ tịch UBND huyện giao.

Tham gia góp ý vào dự thảo các báo cáo, tờ trình phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện

1.3. Công tác hộ tịch

Tại UBND huyện, phòng Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện làm tốt công tác cấp lại bản chính giấy khai sinh; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Kiểm tra nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra chấn chỉnh việc thiết lập và lưu trữ hồ sơ hộ tịch, hướng dẫn  nghiệp vụ tư pháp cơ sở

1.4. Hoạt động chứng thực

Tại Ủy ban nhân dân thành phố làm tốt công tác chứng thực các trường hợp sao từ bản chính; chứng thực chữ ký. Các loại việc chứng thực được thực hiện kịp thời trong ngày, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

1.5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức khảo sát, kiểm tra tại các xã, thị trấn và các đơn vị có chức năng xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

1.6. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản

Hàng năm xây dựng và thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát các văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành. Sau đợt kiểm tra tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện có văn bản chỉ đạo các phòng, ban sửa đổi một số nội dung chưa phù hợp.

1.8. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Làm tốt công tác kiểm soát, rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố đang thực hiện trên địa bàn huyện Hà Trung. Tham mưu cho UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh công bố lại các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, chứng thực có cơ sở pháp lý đã hết hiệu lực, thường xuyên cập nhật các TTHC mới công bố để triển khai thực hiện cho công dân, tổ chức được kịp thời.

1.9. Công tác phối hợp thi hành án

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự  giải quyết xong một số vụ án tồn đọng kéo dài  và một số vụ án phức tạp.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác

- Phối hợp với Thanh tra và các phòng, ban liên quan của UBND huyện tham mưu cho Chủ tịch giải quyết  các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp theo quy định của pháp luật.

2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị

  2.1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  Tham gia, góp ý kiến, phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;

  Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành theo quy định của pháp luật;

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

2.2. Về kiểm tra văn, rà soát, hệ thống hoá bản quy phạm pháp luật

Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản do Ủy ban nhân dân huyện ban hành;

Chỉ đạo, hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành;

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

2.3. Về theo dõi thi hành pháp luật

 Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xây dựng, đất đai và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

Theo dõi việc thi hành các văn bản QPPL do UBND huyện ban hành, từ đó xem xét tính khả thi để đề xuất xử lý.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban đơn vị theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; công chức xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật;

2.4. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên

2.5. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Hàng năm ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật đất đai, Luật hòa giải cơ sở, Luật Hộ tịch ... đai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tại các phòng, ban đơn vị và các xã, thị trấn.

Tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.

2.7. Về quản lý và đăng ký hộ tịch

Ban hành kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch tại xã, thị trấn;

2.8. Về bồi thường nhà nước

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm giải quyết bồi thường;

2.9. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, thị trấn theo dõi và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Thực hiện phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền

Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.