Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

        Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX.

          I. Thành phần mời tham gia:

           * Cấp huyện:

- Đại biểu HĐND huyện khoá XIX tại các khu vực bầu cử.

- Đại biểu mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách điểm; Thường trực MTTQ, đại diện Lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND huyện và các ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

* Cấp xã:

- Đơn vị đặt địa điểm tiếp xúc: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Thường trực MTTQ, Trưởng, Phó các đoàn thể nhân dân; Công chức xã; cán bộ không chuyên trách; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (Tiểu khu trưởng); Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn (tiểu khu); Đại biểu HĐND cấp xã; mời cử tri của một thôn (tiểu khu) và thông báo rộng rãi cho cử tri toàn xã đến tham dự buổi tiếp xúc.

- Các đơn vị về dự tiếp xúc: các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Thường trực MTTQ và Trưởng, phó các đoàn thể.

* Mời đại diện: Lãnh đạo, Chỉ huy các đơn vị: Sư đoàn 390, K895.

          II. Thời gian, địa điểm:

           1. Buổi chiều ngày 15 tháng 6 năm 2018 (bắt đầu từ 14 giờ): các Tổ tiếp xúc cử tri tại các đơn vị: xã Hà Bắc, Hà Yên, Hà Sơn, Hà Lâm, Hà Vinh, Hà Hải. (Có địa điểm, thành phần đại biểu cụ thể kèm theo).

           2. Buổi sáng ngày 16 tháng 6 năm 2018 (bắt đầu từ 07 giờ 30 phút): các Tổ tiếp xúc cử tri tại các đơn vị: xã Hà Long, Hà Tiến, Hà Đông, Hà Vân, Hà Thái, Hà Bình và Thị trấn Hà Trung (Có địa điểm, thành phần đại biểu cụ thể kèm theo).

Thường trực HĐND huyện trân trọng đề nghị các đại biểu bố trí công việc, về dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm.

Đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn thông báo cho thành phần của đơn vị mình.

Đề nghị Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn nơi đặt địa điểm tiếp xúc cử tri tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện đạt kết quả tốt./.