Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2020

TỔ SỐ 1

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 02/01/2020 của Thường trực HĐND huyện)

 

Tháng

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

Ngày 15/01/2020

(Thứ tư)

Bà: Bùi Thị Huyền

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Trịnh Minh Quang

Bà:  Vũ Thị   Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

 

2

 

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bắc

 

 

 

Ngày 13/02/2020

(Thứ năm)

Ông: Trịnh Minh Quang

Bà:  Vũ Thị  Quỳnh                                       

Phòng tiếp công dân xã Hà Long

Bà: Bùi Thị Huyền

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

 

 

3

Bà: Vũ Thị Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

Ngày 12/3/2020

(Thứ năm)

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Trịnh Minh Quang

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

Bà: Bùi Thị Huyền

 

 

 

 

4

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

 

Ngày 15/4/2019

(Thứ tư)

Bà: Bùi Thị Huyền

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Trịnh Minh Quang

Bà:  Vũ Thị Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

 

 

5

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bắc

 

 

Ngày 14/5/2020

(Thứ năm)

Ông: Trịnh Minh Quang

Bà:  Vũ Thị   Quỳnh                                      

Phòng tiếp công dân xã Hà Long

Bà: Bùi Thị Huyền

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

 

6

Bà: Vũ Thị Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

 

Ngày 12/6/2020

(Thứ sáu)

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Trịnh Minh Quang

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

Bà: Bùi Thị Huyền

 

 

 

7

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

 

Ngày 15/7/2020

(Thứ tư)

Bà: Bùi Thị Huyền

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Trình Minh Quang

Bà: Vũ Thị  Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

 

8

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bắc

 

 

Ngày 13/8/2020

(Thứ năm)

Ông: Trịnh Minh Quang

Bà:  Vũ Thị   Quỳnh                                      

Phòng tiếp công dân xã Hà Long

Bà: Bùi Thị Huyền

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

 

9

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

Ngày 15/9/2020

(Thứ ba)

Bà: Bùi Thị Huyền

Bà: Vũ Thị   Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

Ông: Trịnh Minh Quang

 

 

 

10

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

 

Ngày 14/10/2020

(Thứ tư)

Bà: Bùi Thị Huyền

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Trịnh Minh Quang

Bà:  Vũ Thị  Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

11

Ông: Vũ Văn Duẩn

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

Ngày 12/11/2020

(Thứ năm)

Ông: Trịnh Minh Quang

Bà:  Vũ Thị  Quỳnh                                      

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Bà: Bùi Thị Huyền

 

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

 

12

 

Ông: Tống Duy Tân

Phòng tiếp công dân xã Hà Bắc

 

 

Ngày 15/12/2020

(Thứ ba)

Bà: Bùi Thị Huyền

Bà:  Vũ Thị  Quỳnh             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Long

Ông: Vũ Văn Duẩn

Ông: Trịnh Minh Quang

Phòng tiếp công dân xã

Hà Giang

 

          THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG

°