Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2019

TỔ SỐ 4

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2019 của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 16/01/2020

(Thứ năm)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

2

 

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 14/02/2020

(Thứ sáu)

Bà: Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

3

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

 Ngày 13/3/2020

(Thứ sáu)

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

4

Bà: Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 16/4/2020

(Thứ năm)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

5

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 15/5/2020

(Thứ sáu)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

6

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 15/6/2020

(Thứ hai)

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

7

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 16/7/2020

(Thứ năm)

 

Bà: Nguyễn Thị Nhài

 

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

8

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 15/8/2019

(Thứ sáu)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

9

Bà: Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 16/9/2020

(Thứ tư)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

10

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 15/10/2020

(Thứ năm)

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

11

Bà: Nguyễn Thị Nhài

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

 

Ngày 13/11/2020

(Thứ sáu)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

12

 

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Yến Sơn

 

Ngày 16/12/2020

(Thứ tư)

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG

 

°