Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2020

TỔ SỐ 5

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 02/01/2020 của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

Ngày 15/01/2020

(Thứ tư)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

2

 

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

 

 

Ngày 13/02/2020

(Thứ năm)

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

 

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

 

3

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

 

Ngày 12/3/2020

(Thứ năm)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

 

4

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

 

Ngày 15/4/2020

(Thứ tư)

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

5

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

 

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

Ngày 14/5/2020

(Thứ năm)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

6

Ông: Lê Xuân Thảo

 

 

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

Ngày 12/6/2020

(Thứ sáu)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

 

7

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

 

Ngày 15/7/2020

(Thứ tư)

 

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

 

8

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

Ngày 13/8/2020

(Thứ năm)

 

 

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

 

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

9

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

Ngày 15/9/2020

(Thứ ba)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

10

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

Ngày 14/10/2020

(Thứ tư)

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

11

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

Ngày 12/11/2020

(Thứ năm)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

12

 

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Yên Dương

 

 

 

Ngày 15/12/2020

(Thứ ba)

 

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hoạt Giang

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG

 

°