Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2020

TỔ SỐ 6

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 02/01/2020 của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

 

 

1

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

Ngày 16/01/2020

(Thứ năm)

 

 

 

 

 

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

2

 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

Ngày 14/02/2020

(Thứ sáu)

 

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

 

3

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

 

Ngày 13/3/2020

(Thứ sáu)

 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

4

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

 

Ngày 16/4/2020

(Thứ năm)

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

 

5

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

 

Ngày 15/5/2020

(Thứ sáu)

 

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

6

Bà: : Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

 

Ngày 15/6/2020

(Thứ hai)

 

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

7

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

 

Ngày 16/7/2020

(Thứ năm)

 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

8

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

Ngày 14/8/2020

(Thứ sáu)

 

 

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

 

9

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

 

Ngày 16/9/2020

(Thứ tư)

 

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

 

10

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

Ngày 15/10/2020

(Thứ năm)

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

 

11

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

Ngày 13/11/2020

(Thứ sáu)

 

 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

 

 

 

 

 

12

 

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Lĩnh Toại

 

 

 

 

Ngày 16/12/2020

(Thứ tư)

 

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

  

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG

 

°