Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2020

TỔ SỐ 7

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 02/01/2020 của Thường trực HĐND huyện)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

1

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

 

Ngày 15/01/2020

(Thứ tư)

Bà: Đỗ Thị Thủy

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

2

 

Bà: Đỗ Thị Thủy

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 13/02/2020

(Thứ năm)

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

3

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 12/3/2020

(Thứ năm)

 

 

Bà: Đỗ Thị Thủy

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

4

Bà: Đỗ Thị Thủy

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 15/4/2020

(Thứ tư)

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

5

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 14/5/2020

(Thứ năm)

 

Bà: Đỗ Thị Thủy

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

6

Bà: Đỗ Thị Thủy

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 12/6/2020

(Thứ sáu)

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

7

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 15/7/2020

(Thứ tư)

 

Bà: Đỗ Thị Thủy

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

8

Bà: Đỗ Thị Thủy

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 13/8/2020

(Thứ năm)

 

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

9

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 15/9/2020

(Thứ ba)

 

Bà: Đỗ Thị Thủy

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

10

Bà: Đỗ Thị Thủy

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 14/10/2020

(Thứ tư)

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

11

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

Ngày 12/11/2020

(Thứ năm)

 

 

Bà: Đỗ Thị Thủy

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

 

12

 

Bà: Đỗ Thị Thủy

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Bình

 

Ngày 15/12/2020

(Thứ ba)

 

Ông: Trịnh Xuân Thực

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lai

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG

 

°