Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÀ TRUNG

100%

 1. Giám đốc

  Đồng chí: Nguyễn Văn Toàn

  Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/1977

  Quê quán: Hà Vân - Hà Trung

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Nơi ở hiện nay: TK6 - TT Hà Trung

  Sđt: 0918.060.241

  Địa chỉ mail: ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com 

 

 2. Phó Giám đốc

  Đồng chí: Nguyễn Hữu Tỉnh

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1973

  Quê quán: Hà Ninh - Hà Trung

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Nơi ở hiện nay: Hà Ninh - Hà Trung

  Sđt: 0904.986.552

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM

 TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

Điện thoại

Địa chỉ mail

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Nguyễn Văn Toàn

09/08/1977

Giám đốc TT

Hà Vân - Hà Trung

TK6 - TT Hà Trung

Đại học

Trung cấp

0918.060.241

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

2

Nguyễn Hữu Tỉnh

22/12/1973

P. giám đốc TT

Hà Ninh - Hà Trung

Hà Ninh - Hà Trung

Đại học

Trung cấp

0.904.986.552

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

3

Đào Xuân Thủy

10/12/1972

Viên chức

Hà Sơn - Hà Trung

TK3 – TT Hà Trung

Đại học

Trung cấp

0904.679.286

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

4

Trần Văn Cảnh

01/02/1982

Viên chức

Hà Ninh - Hà Trung

Hà Ninh - Hà Trung

Đại học

Trung cấp

0934.545.988

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

5

Trịnh Văn Hưng

13/08/1984

Viên chức

Hà Bình - Hà Trung

Hà Bình - Hà Trung

Đại học

Sơ cấp

0949.007.420

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

6

Phạm Văn Phương

18/08/1982

Viên chức

Hà Hải - Hà Trung

Hà Hải - Hà Trung

Đại học

Sơ cấp

0912.447.292

Phamphuongty@gmail.com

7

Vũ Thị Chinh

10/02/1965

Viên chức

Hà Thái - Hà Trung

Hà Lai - Hà Trung

Cao đẳng

 

0815.914.694

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

8

Vũ Thị Chinh

08/08/1987

LĐHĐ

Hà Thái - Hà Trung

TK6 - TT Hà Trung

Đại học

Sơ cấp

0916.949.176

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

9

Phạm Thị Vinh

12/11/1981

Viên chức

Quảng Đức – Quảng Xương

TK6 - TT Hà Trung

Đại học

Trung cấp

0918.205.388

phamvinhty@gmail.com

10

Trương Thị Quế Thương

21/07/1982

Viên chức

Lộc Tân – Hậu Lộc

P. Ngọc Trạo – TX Bỉm Sơn

Đại học

Sơ cấp

0.906.209.455

ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com

11

Lê Văn Long

31/10/1986

Viên chức

Thiệu Long – Thiệu Hóa

TT Quán Lào – Yên Định

Đại học

Sơ cấp

0986.386.551

longbv51b@gmail.com

 

°