Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

1.Phó Giám đốc quyền Giám đốc

Đồng chí: Phan Thị Lan

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán:  

Trỡnh độ chuyên môn: 

Trỡnh độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: 

Điện thoại:

2. Phó Giám đốc

      Đồng chí: Lê Tất Thành

      Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1965   

      Quê quán: Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

      Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

      Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

      Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

      Chức vụ: Phó giám đốc

      Điện thoại: 0948871965

3.Phó Giám đốc: 

 

Đồng chí: Ngô Minh Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 28.10.1961

Quê quán:  Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Trỡnh độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ Văn

Trỡnh độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3 Thị trấn Hà Trung, Thanh Hoá.

Điện thoại: 0912.480.711

     

4. Phó Giám đốc

   Đồng chí: Lê Thị Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1975

  Quê quán: Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Nơi ở hiện nay: Hà Bình - Hà Trung-Thanh Hoá

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Vũ Thị Hiền

01/9/1978

Viên chức

Kế tóan

 

 

2

Trần Văn Cường

22/12/1987

Viên chức

Tuyên truyền

 

 

3

Phạm Thị Thảo

22/7/1984

Viên chức

Thư viện

 

 

4

Nguyễn Xuân Phương

03/8/1990

Viên chức

Văn nghệ

 

 

5

Nguyễn Văn Khải

15/02/1983

Hợp đồng

Thờ dục thể thao

 

 

6

Nguyễn Thị Kim Huệ

20/7/1988

Hợp đồng

Hành chớnh

 

 

7

Lưu Thị Nhung

02/9/1987

Hợp đồng

Thư viện

 

 

8. Đồng chí: Đặng Duy Chinh

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1970

  Quê quán: Hà Long- Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Điện

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức danh: Kỹ thuật viên- Quay phim

9. Đồng chí:Hoàng Thị Hải Yến

               Ngày, tháng, năm sinh:  09/05/1978

  Quê quán: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu  4 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức vụ: Phóng viên

  Điện thoại:

10. Đồng chí: Nguyễn Thị Hiên

               Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/ 1981

  Quê quán: Hà Yên - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Phường Quang Trung, Thị xã Bỉm Sơn -Thanh Hoá

              Chức vụ: Phóng viên

  Điện thoại:

11. Đồng chí: Bùi Ngọc Tuân

               Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/ 1989

  Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ TT

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức vụ:  Quản trị CNTT

  Điện thoại:

12. Đồng chí: Phạm Thu Huyền

               Ngày, tháng, năm sinh:  26/04/1990

  Quê quán: Hà Lâm- Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Kế Toán

  Trình độ lý luận chính trị: 

                  Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

              Chức vụ: Kế toán

  Điện thoại:

°