Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

1. Giám đốc 

Đồng chí: Lê Tất Thành

Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1965   

Quê quán: Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

Điện thoại: 0948871965

2. Phó Giám đốc

Đồng chí: Ngô Minh Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 28.10.1961

Quê quán:  Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3 Thị trấn Hà TrungThanh Hoá.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ Văn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

3. Phó Giám đốc 

- Đồng chí: Lê Thị Hằng

- Sinh ngày:

- Quê quán: Thọ Xuân - Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: HÀ Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

1. Đồng chí:Hoàng Thị Hải Yến

Ngày, tháng, năm sinh:  09/05/1978

Quê quán: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

  Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu  4 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

Chức vụ: Phóng viên

  Điện thoại:

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hiên

Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/ 1981

Quê quán: Hà Yên - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Phường Quang Trung, Thị xã Bỉm Sơn -Thanh Hoá

Chức vụ: Phóng viên

Điện thoại:

3. Đồng chí: Đặng Duy Chinh

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1970

  Quê quán: 

  Trình độ chuyên môn: 

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: 

Chức danh: Kỹ thuật viên- Quay phim

4. Đồng chí: Bùi Ngọc Tuân

Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/ 1989

Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ TT, Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

Chức vụ: Quản trị CNTT, Quay phim, dựng chương trình

Điện thoại: 

5. Đồng chí: Phạm Thu Huyền

Ngày, tháng, năm sinh:  26/04/1990

Quê quán: Hà Lâm- Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung-Thanh Hoá

Chức vụ: 

Điện thoại:

6. Đồng chí:Vũ Thị Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1978

Quê quán: Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Tk6 thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại:

7. Đồng chí: Trần Văn Cường

Ngày, tháng, năm sinh:  22/12/1978

Quê quán: HÀ Hải - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Tuyên truyền

  Điện thoại:

8. Đồng chí: Nguyễn Văn Khải

Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1983

Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay:Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Thể thao

  Điện thoại:

9. Đồng chí: Nguyễn Xuân Phương

Ngày, tháng, năm sinh:  03/8/1990

Quê quán: Yến Sơn - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Tk6 thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Văn nghệ

  Điện thoại:

10. Đồng chí: Phạm Thị Thảo

Ngày, tháng, năm sinh:  22/7/1984

Quê quán: Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Thư viện

  Điện thoại:

11. Đồng chí: Nguyễn Kim Huệ

Ngày, tháng, năm sinh:  20/7/1988

Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Tk6 thị trấn - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Hành chính

  Điện thoại:

12. Đồng chí: Lưu Thị Nhung

Ngày, tháng, năm sinh:  01/9/1987

Quê quán: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận chính trị: 

Nơi ở hiện nay: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Phóng viên

Điện thoại: