TỔ CHỨC BỘ MÁY

HUYỆN UỶ HÀ TRUNG THANH HOÁ

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Lê Văn Dậu

- Ngày, tháng, năm sinh: 2 tháng 7 năm 1969

- Quê quán: Nga Thủy- Nga Sơn- Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị

- Nơi ở hiện nay: Thị Trấn Nga Sơn- huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

 

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1965

- Quê quán:  Lĩnh Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ:

+ Phó Bí thư Thường trực Huyện  uỷ;

+ Chủ tịch HĐND huyện 

3. Đồng chí: NGUYỄN NGỌC THỨC

Đồng chí: NGUYỄN NGỌC THỨC

- Năm sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế cơ khí,

+ Thạc sỹ QT Kinh doanh

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay:+ Phó Bí thư  huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện  

- Quê quán: xã Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

II. VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ:

1. CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 Đồn​g chí: Trịnh Hồng Sơn

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quờ quán: Lĩnh Toại - Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: 

Điện thoại: 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:  Lê Văn Hợp

 Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1982

 Quê quán:  Thạch thành - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tk5 Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại: 

Giúp Chánh Văn phòng Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

3. Phó Chánh văn phòng Huyện ủy

 Đồng chí:  Mai Đức Hùng

 Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1979

 Quê quán:  Hà Thái Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH Công nghệ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Chứng chỉ:  Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay:    Tiểu khu 5 Thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:           Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại:        

Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

 

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

2. Đồng chí : Nguyễn Thành Tâm

- Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  - Quê quán: Tk 3 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

  - Ngày tháng năm sinh: 05/9/1963

- Trình độ: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp​

 

 

2. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 Đồng chí:  Tống Thị Duyên

 Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1986

 Quê quán: Bỉm sơn - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay:    Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:       Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại:    

Giúp Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

​​3. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 Đồng chí: Vũ Thị Minh Tâm

 Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1986

 Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Chuyên viên chính

Nơi ở hiện nay: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại: 

Giúp Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

IV. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN  UỶ:
1. CHỦ NHIỆM UBKT HUYỆN ỦY:

 Đồng chí: Vũ Xuân Hóa

 Ngày, tháng, năm sinh: 1973

 Quê quán:  Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ:   

Nơi ở hiện nay: Tk6 Thị trấn Hà Trung - Thanh Hóa

Phụ trách chung: Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật.

2. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn

Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1982

Quê quán: xã Hà Lĩnh – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa.

Nơi ở hiện nay: Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Anh (C, B2)
Chứng chỉ: Chuyên viên chính

Chức vụ: HUV, PCN thường trực UBKT Huyện ủy

​​3. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đồng chí: TRỊNH THU THỦY

Sinh ngày: 05 tháng 04 năm 1980

Quê quán: Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Ngọc Sơn, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

 

4. Ủy viên UBKT

4.1. Đồng chí: LÊ THỊ CHUNG

Sinh ngày: 01 tháng 04 năm 1983

Quê quán: Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu Khu 6, Thị Trấn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

4.2. Đồng chí: ĐÀO TIẾN DŨNG

Sinh ngày: 12 tháng 02 năm 1985

Quê quán: Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu Khu 2, Thị Trấn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

V. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Nguyễn Thị Hương

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970

 Quê quán: Hà Đông Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐHSP

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ:     Trưởng Ban Tuyên giáo

Điện thoại:      0983624794

Phụ trách chung.  Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật.

2. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

  Đồng chí:  Vũ Ngọc Dương

 Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1985

 Quê quán:  Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Chuyên Viên

Nơi ở hiện nay: TK 6 - thị trấn Hà Trung

Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại: 0949152524

Giúp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

3. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đồng chí: Lê Thị Hằng

 Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1986

 Quê quán: Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Chuyên viên chính

Nơi ở hiện nay: Nhân Lý, Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Trung

Điện thoại: 0838988676

Giúp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

VI. BAN DÂN VẬN HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY:​​

 Đồng chí:          Vũ Đình Quyết

 Ngày, tháng, năm sinh:    22/07/1969

 Quê quán:  Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: 0914560568

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật

2. Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 Đồng chí:   Đặng Văn Bộ

 Ngày, tháng, năm sinh: 30/09/1963

 Quê quán:  Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐH

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại:

Giúp Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

VII. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN :

 1. Giám Đốc Trung tâm Chính trị

 Đồng chí:   Nguyễn Thị Hương

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970

 Quê quán: Hà Đông Hà Trung Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: ĐHSP

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

2. Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị:

 Đồng chí: Nguyễn Ngọc Chung

 Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1981

 Quê quán:       Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn:    ĐH

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Giám đốc TTBD Chính trị

Điện thoại:  0913844098

Giúp Giám đốc TTBD Chính trị chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.