I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp; thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

I. TRƯỞNG PHÒNG

 Đồng chí: Hoàng Huy Tự

 Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1983

 Quê quán: Hà Lĩnh Hà - Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: Đại học 

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tk4 Thị trấn Hà Trung

II. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 Đồng chí: Lê Duy Hoàng

 Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1981

 Quê quán: Hà Thái - Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Tk3 Thị trấn Hà Trung

 

III. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương

 Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1987

 Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa