Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện,năm 2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Tổ chức Chính quyền địa phươngsố 77/2015/QH13; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân của huyện (tiểu khu 6 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) như sau:

Số

TT

Ngày, tháng

tiếp công dân

Họ và tên, chức vụ người

tiếp công dân

1

22/01/2019

(Thứ ba)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

15/02/2019

(Thứ sáu)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

3

15/3/2019

(Thứ sáu)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

4

16/4/2019

(Thứ ba)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

5

16/5/2019

(Thứ năm)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

6

14/6/2019

(Thứ sáu)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

7

16/7/2019

(Thứ ba)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

8

15/8/2019

(Thứ năm)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

9

17/9/2019

(Thứ ba)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

10

15/10/2019

(Thứ ba)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

11

15/11/2019

(Thứ sáu)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

12

17/12/2019

(Thứ ba)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

 

Trường hợp cần thiết hoặc đột xuất,Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện sẽ bố trí tiếp công dân; đồng thời,Thường trực Hội đồng nhân dân huyệnmời các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân huyện, cán bộ, công chức chuyên môn có liên quantham gia tiếp công dân cùng vớiChủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân của các xã, thị trấn và thông báo trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vịvà cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND tỉnh (Báo cáo);

- Thường trực Huyện ủy (Báo cáo);

- UBND, UBMTTQ huyện;

- Thanh tra huyện,Ban Tiếp công dân huyện;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, PC.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long