Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hà Trung

http://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-09/44aff91a4e10d85dBAN%20DO%20KH%20SDD%202019%20HA%20TRUNG.pdf