Danh mục công trình, dự án cần phải thu hồi đất năm 2019

http://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-09/fd12668c26746cadPL2%20-%20CONG%20TRINH,%20DU%20AN%20THU%20HOI%20DAT%20NAM%202019.pdf